ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 10  pdf 61 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
9 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ
10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
11 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
12 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
13 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
MP3-P042 -  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 11 pdf 61 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
6 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ-ฉบับที่-2 พ.ศ. 2560 – 2564
7 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
8 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
9 ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P046 - ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 12 pdf 61เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
5 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
8 ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ
9 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
10 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
11 ความรู้เกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
MP3-P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร


รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 13 pdf 61 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เรื่องการประสานงาน
3 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ
6 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
7 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนและภูมิทัศน์
10 ออกแบบจัดสวน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P053 - ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 14 pdf 61 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สรุป และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พรบ การสาธารณสุข (ฉบับที่3) 2560
5 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
6 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
7 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
8 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
11 ความรู้หลักการพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
12 งานด้านระบาดวิทยา
13 การควบคุมและป้องกันโรค
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
MP3-P008 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 15 pdf 61เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พรบ การสาธารณสุข (ฉบับที่3) 2560
3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ2550
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
7 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
9 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (WATER TREATMENT PLANT)
10 ถาม – ตอบ มลพิษทางน้ำ
11 ความรู้เรื่องระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
12 การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
14 แนวข้อสอบวิชาการสุขาภิบาล
MP3-P081 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 16 pdf 61 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
6 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
7 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
8 การจัดบริการทันตสุขภาพ
9 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก
10 ความรู้พื้นฐานทันตกรรม
11 เครื่องมือทางทันตกรรม
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P008 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 17 pdf 61 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
2 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
3 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
4 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
5 ความรู้หลักการพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
6 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
7 แนวข้อสอบการพยาบาลมารดาและทารก
8 แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลอนามัยชุมชน
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
MP3-P043 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 18 pdf 61 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สรุปพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
4 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
5 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
6 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
7 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
8 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
9 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์
10 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
12 ถาม - ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์
13 ตัวอย่างสอบข้อเขียนนายสัตวแพทย์
14 แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
19 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบตัิงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้