ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
23 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 24 pdf 61 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
4 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
5 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
6 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
7 กลศาสตร์ของไหล
8 ความรู้เรื่องกลศาสตร์เครื่องกล
9 การประมาณราคาก่อสร้าง
10 การเตรียมงานก่อสร้าง
11 การควบคุมงานก่อสร้าง
12 การบริหารงานก่อสร้าง
MP3-P028 - ถาม – ตอบ  โครงสร้าง
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
25 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

2 26 pdf 61 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
6 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
7 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
8 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
9 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
10 กลศาสตร์ของวัสดุ ( Strength of Materials )
11 โครงสร้างและคอนกรีต
12 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
13 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
14 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
MP3-P028 - ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต 
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
22 27 pdf 61 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
66 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
8 ความรู้เรื่องระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
9 คุณภาพน้ำกับสิ่งแวดล้อม
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
11 การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
13 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
14 แนวข้อสอบวิศวสุขาภิบาล
MP3-P031 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 28 pdf 61 สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
5 จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545
6 แนวข้อสอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
7 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
8 แนวข้อสอบงานระบบภายในอาคาร
9 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
10 แนวข้อสอบโครงสร้างอาคาร
11 ถามตอบโครงสร้างและคอนกรีต
12 งานถอดแบบ และประเมินราคา
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 29 pdf 61 นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
4 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ประวัติความเป็นมาของการผังเมืองของประเทศไทย
8 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
10 แนวทางการวางผังเมือง ท้องถิ่น
11 แนวข้อสอบผังเมืองปฎิบัตรการ
12 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
13 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 30 pdf 61 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
7 สรุปย่อ-แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-2579
8 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
9 หลักการจัดการศึกษา
10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
MP3-P009 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 31 pdf 61 นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4 (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
7 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
8 การจัดทำโครงการ
9 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
10 กิจกรรมนันทนาการ
11 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
32 บรรณารักษ์ปฏิบัตกิาร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้