ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
20 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
21 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 22 pdf 61 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
9 เทอร์โมไดนามิกส์  Thermodynamics
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 23 pdf 61 นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน  ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
4 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ประวัติความเป็นมาของการผังเมืองของประเทศไทย
8 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
10 แนวทางการวางผังเมือง ท้องถิ่น
11 แนวข้อสอบผังเมืองปฎิบัตรการ
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 24 pdf 61 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์
4 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
5 มอเตอร์ไฟฟ้า electric motor
6 ความรู้เกี่ยวกับระบบความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
9 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
10 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
11 สรุปสูตรคำนวณทางไฟฟ้า
12 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
MP3-P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 25 pdf 61 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
5 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
6 RC การเสริมเหล็ก
7 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
8 การออกแบบโครงสร้าง (structural design)
9 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
10 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  2
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  3
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
26 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 27 pdf 61เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
4 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
6 การผลิตน้ำประปา
7 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (WATER TREATMENT PLANT)
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัิกา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้