ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
20 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 21 pdf 61 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD
4 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
5 การออกแบบและตัวอย่างรายการคำนวณ
6 ถาม -ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
7 แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
8 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
9 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
10 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
11 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 22 pdf 61 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
9 เทอร์โมไดนามิกส์  Thermodynamics
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 23 pdf 61 นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน  ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
4 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ประวัติความเป็นมาของการผังเมืองของประเทศไทย
8 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
10 แนวทางการวางผังเมือง ท้องถิ่น
11 แนวข้อสอบผังเมืองปฎิบัตรการ
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 24 pdf 61 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์
4 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
5 มอเตอร์ไฟฟ้า electric motor
6 ความรู้เกี่ยวกับระบบความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
9 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
10 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
11 สรุปสูตรคำนวณทางไฟฟ้า
12 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
MP3-P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 25 pdf 61 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
5 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
6 RC การเสริมเหล็ก
7 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
8 การออกแบบโครงสร้าง (structural design)
9 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
10 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  2
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  3
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา-2561
4 หลักการสำรวจและทำแผนที่
5 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
7 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
8 ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
9 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
10 ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
11 ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาศ
12 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
MP3- พรบ ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1 27 pdf 61เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
4 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
6 การผลิตน้ำประปา
7 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (WATER TREATMENT PLANT)
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


 pdf 61 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัการ ท้องถิ่น
1  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
10 ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
MP3- พรบ ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 2 pdf 61 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตการ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
3 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
6 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย  พ.ศ.2510
7 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท พ.ศ. 2543
10 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
11 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
12 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
13 แนวข้อสอบ การจัดเก็บรายได้
MP3-P075 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้