ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การประปานครหลวง (กปน)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การประปานครหลวง (กปน)

pdf 61 การประปานครหลวง (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
5 ความสามารถด้านเหตุผล 
6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 
7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นด้าน  IT
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR 
MP3-P061 - สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 วิศวกร (ไฟฟ้ากำลังวัดคุมเครื่องวัด) การประปานครหลวง (กปน) 
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 ถาม ตอบ ข้อกำหนด ISO 9001
4 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)
5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
6 การสื่อสารข้อมูล computer and communication
7 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
8 ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
9 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า  Electrical motor
10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
11 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
12 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System Harmonic
13 หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักบัญชี การประปานครหลวง (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
5 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
6 การวิเคราะห์งบการเงิน
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 วิศวกรโยธา การประปานครหลวง (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 ความรู้เกี่ยวกับ Concrete Technology
4 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
5 พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic)
6 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
7 การไหลของน้ำในท่อ Hydraulic
8 ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
9 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
10 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
11 การผลิตน้ำประปา
12 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
13 แนวข้อสอบการใช้ โปรแกรม AutoCAD
MP3-P028 - โครงสร้างและคอนกรีต
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักวิทยาศาสตร์ กปน
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง
4 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
6 ความสามารถด้านเหตุผล
7 ความสามารถทางด้านตัวเลข
8 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน
10 แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กปน
11 ความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
12 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลยอธิบาย
P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน
5 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
6 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏
8 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
9 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
10 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
11 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
12 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ Softwere
13 แนวข้อสอบนักบริหารงาน ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักบริหารงาน ชุด 3
MP3-P069 - การบริหาร

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
7 ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
8 การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน
9 แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
10 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 การบริหารการเงินการคลัง
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและคลัง
MP3- P004 - การเงินและการธนาคาร
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) การประปานครหลวง  (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
5 แบบทดสอบ Personality Test
6 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ
7 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
8 เคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
9 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
10 วิศกรรมประปาและการออกแบบ
11 แนวข้อสอบวิศวสิ่งแวดล้อม
12 วิศวกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม
13 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
MP3-P054 - ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักอาชีวอนามัย  การประปานครหลวง  (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5 ความสามารถทางด้านตัวเลข
6 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย
7 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
8 แบบทดสอบ Personality Test
9 ความหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 การสุขาภิบาลและความเป็นระเบียบในสถานประกอบการ
11 ถาม - ตอบ อาชีวอนามัยสาธารณะสุข
12 แนวข้อสอบนักอาชีวอนามัย
MP3-P054 - ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personalit
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 วิศวกรทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ การประปานครหลวง  (กปน)
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
5 แบบทดสอบ Personality Test
6 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คอนกรีต)
7 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 200 ข้อ
8 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
9 แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์
10 Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
11 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
12 แนวข้อสอบการไหลภายในท่อง  Hydraulic
13 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
14 แนวข้อสอบการใช้ โปรแกรม AutoCAD
MP3-P054 - ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
รูปภาพ: รูปภาพ 16-11-61 14 26 12.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้