ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : วิชาเอกทุกสถาบัน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-41 เอกสังคม
1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม
2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์
3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา
4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
7 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-41 เอกสังคม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-42 เอกสุขศึกษา
1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
4 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
5 ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา
6 การฟื้นฟูสุขภาพ
7 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)
8 แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา
9 กิจกรรมนันทนาการ
10 แนวข้อสอบ  เรื่องนันทนาการ ถาม-ตอบ
11 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2
13 แนวข้อสอบสุขศึกษา ชุด 3
14 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-42 เอกสุขศึกษา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-43 เอกโสตทัศนศึกษา
1 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2 การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3 คู่มือการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
5 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์
7 แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-43 เอกโสตทัศนศึกษา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-44 เอกอาหารและโภชนาการ
1 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2 เคมีอาหาร
3 การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร
4 การประเมินภาวะโภชนาการ
5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
7 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System
8 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
9 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การบริหารงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
11 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร +แนวข้อสอบ
12 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-44 เอกอาหารและโภชนาการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-45 เอกอุตสาหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
2 สรุปความรู้เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 การพัฒนาอุตสาหกรรม
4 ระบบการจัดการความปลอดภัย
5 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานวิชาการอุตสาหกรรม
7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
MP3- พรบ การศึกษา

รูปภาพ: ปก 60-E023-45 เอกอุตสาหกรรม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-46 เอกช่างก่อสร้าง
1 การเตรียมงานก่อสร้าง
2 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
3 โครงสร้างและคอนกรีต
4 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
6 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อสร้าง
7 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
8 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 1
9 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 2
10 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 3
11 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
12 แนวข้อสอบวัดแววครู
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-46 เอกช่างก่อสร้าง.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-47 เอกจิตรกรรม
1 องค์ประกอบของศิลปะและแนวข้อสอบ
2 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
3 ปฏิมากรรมและจิตรกรรมไทย
4 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
5 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
6 แนวข้อสอบวัดแววครู
7 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
9 หลักการออกแบบ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-47 เอกจิตรกรรม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-48 เอกธุรกิจศึกษา
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2 ถาม - ตอบ ความหมายของการบริหาร
3 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
4 ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด
5 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านเศรษฐกิจ
8 แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
9 จิตวิทยาสำหรับครู
10 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
11 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
12 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3- พรบ การศึกษา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกดุริยางค์ศิลป์
1 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
2 ถาม-ตอบ ดนตรีไทย
3 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดนตรีสากล
4 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
5  ความรู้เรื่องโน้ตสากล
6 แนวข้อสอบวัดแววครู
7 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
8  แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้