ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : วิชาเอกทุกสถาบัน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-21 เอกบริหารธุรกิจ
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2 การจัดการด้านการเงิน
3 การจัดทำแผนธุรกิจ
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
5 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
12 การรับผิดชอบต่อสังคม CSR
13 การบริหารจัดการองค์กร
14 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก เอกบริหารธุรกิจ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-22 เอกอุตสาหกรรมศิลป์
1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้เรื่องเซรามิกส์
4 วิทยาการของการผลิตเซรามิก
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
8 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
10 แนวข้สอบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
11 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
12 ความสามารถด้านภาษา
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก อุตสาหกรรมศิลป์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-23 เอกชีววิทยา
1 สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา
2 แนวข้อสอบชีววิทยา
3 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 1
4 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก เอกชีววิทยา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-24 เอกนาฏศิลป์
1 นาฏศิลป์และดนตรีไทย
2 สรุปวิชานาฏศิลป์
3 แนวข้อสอบนาฏศิลป์
4 แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 1
5 แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 2
6 องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องดนตรีไทย
MP3- พรบ การศึกษา

รูปภาพ: ปก เอกนาฏศิลป์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-25 เอกสัตว์ศาสตร์
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์
2 แนวข้อสอบสัตวศาสตร์
3 ถาม - ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์
4 ส่วนประกอบของอาหารสัตว์
5 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
6 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
7 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
8 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-25 เอกสัตว์ศาสตร์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-26 เอกเคมี
1 สรุปสูตรเคมี
2 สรุปวิชาเคมี
3 แนวข้อสอบวิชาเคมี
4 แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
6 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 1
7 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 2
8 แนวข้อสอบวัดแววครู
9 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก เอกเคมี.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-27 เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสหกรรม
2 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
3 ความรู้เรื่องการจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม
4 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการอุตสาหกรรม
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
9 ความรู้เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-28 เอกกายภาพบำบัด
1 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ)
2 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
3 สรีระของการออกกำลังกาย
4 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
6 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
7  ถาม-ตอบ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
8 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
9 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11แนวข้อสอบวัดแววครู
12 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
MP3- พรบ การศึกษา

รูปภาพ: ปก 60-E023-28 เอกกายภาพบำบัด.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-29 เอกการจัดการทั่วไป
1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
2 การบริหารจัดการองค์กร
3 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
7 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
8 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-29 เอกการจัดการทั่วไป.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
60-E023-30 เอกการเงินการธนาคาร
1 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
2 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร
3 การจัดการด้านการเงิน
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
9 ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10 แนวข้อสอบวัดแววครู
11 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
MP3- พรบ การศึกษา
รูปภาพ: ปก 60-E023-30 เอกการเงินการธนาคาร.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้