เวอร์ชันเต็ม: [-- วิชาเอกทุกสถาบัน --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> วิชาเอกทุกสถาบัน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )

admin 2017-02-05 19:39

วิชาเอกทุกสถาบัน

(1) เอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2 อุปกรณ์ออกแบบระบบไฟฟ้า
3 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
6 แนวข้อสอบวัดแววครู
7  แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

admin 2017-02-05 19:40
(2) เอกประวัติศาสตร์
1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
2 แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
3 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์
4 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
5 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
8 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
10 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
11 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
MP3-P049 - สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 

admin 2017-02-05 19:40
(3) เอกคหกรรม
1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3 แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
4 ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร
5 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรมศิลป์
8 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนาการ
9 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
10 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
11 การประเมินภาวะโภชนาการ
MP3-P077 -พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

admin 2017-02-05 19:41
(4) เอกภูมิศาสตร์
1 ความรู้ด้านปฐพีวิทยา (การจำแนกดิน )
2 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
3 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
4 แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ (ถาม -ตอบ)
6 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
8 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
9 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
10 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
MP3-P017 - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ


admin 2017-02-05 19:49

60-E023-5 เอกบัญชีการเงิน
1 หลักการบัญชีเบื้องต้น
2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
5 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 ความรู้เรื่องบัญชีบริหาร
9 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
11 ตัวอย่างการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-05 20:06
เอกการศึกษาพิเศษ
1 สรุปย่อ-แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-2579
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550
7 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
9 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10 แนวคิดความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
11 ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
12 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
13 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
15 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชา
ชีพครู
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-05 20:09
60-E023-7 เอกวัดผลประเมินผลการศึกษา
1 การวัดผล         
2 การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน  
3 พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
4 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา                                                                                              
5 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6 การสร้างข้อคำถามวัดพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย   
7 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ    
8 การประเมินผลการเรียนการสอน   
9 การดำเนินการสอบและการตรวจสอบให้คะแนน   
10 โครงสร้างหลักสูตร      
11 สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
12 เทคโนโลยีการศึกษา 
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-09 22:13
60-E023-8 เอกภาษาไทย
1 คำศัพท์และหลักภาษาไทย
2 การเติมคำและอุปมา-อุปไมย
3 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
3 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
MP3- พรบ การศึกษาadmin 2017-02-15 11:06
60-E023-9 เอกเกษตร
1 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
3 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
4 การจัดการดินและน้ำ
5 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
6 การเพราะชำกล้าไม้
7 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 แนวข้อสอบความรู้การเกษตร ด้านพืชไร่
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-16 09:06

60-E023-10 เอกคหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
2 การประเมินภาวะโภชนาการ
3 แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
4 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
7 แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรมศิลป์
8 แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
10 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-17 11:18
60-E023-11 เอกประชาสัมพันธ์
1 หลักการประชาสัมพันธ์
2 การเขียนเพื่อการสือสาร
3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
7 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-02-27 23:44

60-E023-12 เอกแนะแนว 
1 จิตวิทยาการแนะแนว
2 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
3 การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
4 แนวข้อสอบวัดแววครู
5 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
7 แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 1
8 แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 2
9 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
10 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-03-01 17:16
60-E023-13 เอกประถมศึกษา
1 วิชาเอกประถมศึกษา
2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3 องค์ประกอบของการสอน 
4 ความหมายของการเรียนรู้ 
5 ลักษณะของการเรียนรู้ 
6 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการสอน 
7 สรุป  นวัตกรรมการเรียนรู้ 
8 แนวข้อสอบวิชาเอกประถมศึกษา
MP3- พรบ การศึกษา


admin 2017-03-01 17:17

60-E023-14 เอกศิลปศึกษา
1 องค์ประกอบของศิลปะแนวข้อสอบ
2 แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา
3 สรุปวิชาทัศนศิลป์
4 แนวข้อสอบนาฏศิลป์
5 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
6 การจัดทำผลงานทางวิชาการ
7 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
8 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
9 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
10 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 1
11 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปศึกษา ชุด 2
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-03-12 11:20

60-E023-15 เอกช่างยนต์ 
1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
2 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
3 วิวัฒนาการของรถยนต์ (Car Evolution)
4 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
5 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
6 ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV
7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบช่างยนต์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-03-12 11:21

60-E023-16 เอกทัศนศิลป์ 
1 สรุปวิชาทัศนศิลป์
2 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
3 ความรู้เรื่องหลักการออกแบบ
4 ความรู้เรื่องการปั้นแบบ
5 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
6 ปฏิมากรรมและจิตรกรรมไทย
7 วรรณกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย
8 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
9 ความหมายของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 1
11 แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 2
MP3- พรบ การศึกษาadmin 2017-03-12 11:23
60-E023-17 เอกสุขศึกษาและพลศึกษา
1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
4 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
5 ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา
6 การฟื้นฟูสุขภาพ
7 กิจกรรมนันทนาการ
8 สรุปเนื้อหาวิชาเพละศึกษา
9 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:57
60-E023-18 เอกคณิตศาสตร์
1 สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:57
60-E023-19 เอกช่างกลโรงงานและการผลิต
1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
6 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
7 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
8 แนวข้อสอบเทคนิคการผลิต
9 การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing
10 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:58
60-E023-20 เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
1 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
2 ความหมายของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4 เทคโนโลยีทางการศึกษา
5 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบกฎหมายปฎิรูปการศึกษา ชุดที่ 1
9 แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 2
10 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:58
60-E023-21 เอกบริหารธุรกิจ
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2 การจัดการด้านการเงิน
3 การจัดทำแผนธุรกิจ
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
5 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
12 การรับผิดชอบต่อสังคม CSR
13 การบริหารจัดการองค์กร
14 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:59
60-E023-22 เอกอุตสาหกรรมศิลป์
1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้เรื่องเซรามิกส์
4 วิทยาการของการผลิตเซรามิก
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
8 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
10 แนวข้สอบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
11 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
12 ความสามารถด้านภาษา
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 15:59
60-E023-23 เอกชีววิทยา
1 สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา
2 แนวข้อสอบชีววิทยา
3 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 1
4 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:00
60-E023-24 เอกนาฏศิลป์
1 นาฏศิลป์และดนตรีไทย
2 สรุปวิชานาฏศิลป์
3 แนวข้อสอบนาฏศิลป์
4 แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 1
5 แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 2
6 องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องดนตรีไทย
MP3- พรบ การศึกษา


admin 2017-04-01 16:00
60-E023-25 เอกสัตว์ศาสตร์
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์
2 แนวข้อสอบสัตวศาสตร์
3 ถาม - ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์
4 ส่วนประกอบของอาหารสัตว์
5 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
6 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
7 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
8 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:02
60-E023-26 เอกเคมี
1 สรุปสูตรเคมี
2 สรุปวิชาเคมี
3 แนวข้อสอบวิชาเคมี
4 แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
6 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 1
7 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 2
8 แนวข้อสอบวัดแววครู
9 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:02
60-E023-27 เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสหกรรม
2 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
3 ความรู้เรื่องการจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม
4 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการอุตสาหกรรม
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
9 ความรู้เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:03
60-E023-28 เอกกายภาพบำบัด
1 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ)
2 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
3 สรีระของการออกกำลังกาย
4 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
6 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
7  ถาม-ตอบ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
8 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
9 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11แนวข้อสอบวัดแววครู
12 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
MP3- พรบ การศึกษา


admin 2017-04-01 16:04
60-E023-29 เอกการจัดการทั่วไป
1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
2 การบริหารจัดการองค์กร
3 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
7 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
8 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:05
60-E023-30 เอกการเงินการธนาคาร
1 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
2 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร
3 การจัดการด้านการเงิน
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
9 ความรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10 แนวข้อสอบวัดแววครู
11 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:06
60-E023-31 เอกการโรงแรม
1 การจัดการโรงแรม
2 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
6 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
8 แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว
9 แนวข้อสอบการโรงแรม
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:08
60-E023-32 เอกคอมพิวเตอร์
1 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
8 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 4
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:09
60-E23-33 เอกจิตวิทยาการแนะแนว
1 การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
2 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
4 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5 แนวข้อสอบวัดแววครู
6 จิตวิทยาการแนะแนว
7 จิตวิทยาเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
9 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
10 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
11 แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 1
12 แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 2
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:10
60-E023-34 เอกดนตรี
1 ความรู้วิชาดนตรีศึกษา
2 ความรู้เรื่องดนตรีสากล
3 ความรู้เรื่องดนตรีไทย
4 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:10
เอกดนตรีสากล
1 ความเป็นมาของดนตรีสากล
2 แนวข้อสอบความรู้เรื่องดนตรีสากล
3 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
4 การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล
5 ประเภทของวงดนตรีสากล
6 องค์ประกอบของดนตรีสากล
7 ความรู้เรื่องโน้ตสากล
8 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
9 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11 แนวข้อสอบวัดแววครู
12 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
13 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:11
60-E023-36 เอกเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
1 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
6 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
7 แนวข้อสอบวัดแววครู
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
9 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
MP3- พรบ การศึกษา


admin 2017-04-01 16:11
60-E023-37 เอกบรรณารักษ์
1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์
2 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์
3 การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4 ความหมายของห้องสมุด
5 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับห้องสมุด
6 ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 ความสามารถด้านภาษา
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:13
60-E023-38 เอกภาษาอังกฤษ
1 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure
5 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9 การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
10 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษประโยคแสดงเงื่อนไข
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:14
60-E023-39 เอกวิทยาศาสตร์
1 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
2 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
3 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 1
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 2
6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 3
7 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 300 ข้อ
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:14
60-E03-40 เอกเศรษฐศาสตร์
1 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
3 แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์
4 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
5 แนวข้อสอบเครือข่ายไร้สาย
6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
8 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพการตลาด
9 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11แนวข้อสอบวัดแววครู
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:15
60-E023-41 เอกสังคม
1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม
2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์
3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา
4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
7 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:15
60-E023-42 เอกสุขศึกษา
1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
4 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
5 ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา
6 การฟื้นฟูสุขภาพ
7 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)
8 แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา
9 กิจกรรมนันทนาการ
10 แนวข้อสอบ  เรื่องนันทนาการ ถาม-ตอบ
11 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2
13 แนวข้อสอบสุขศึกษา ชุด 3
14 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:16
60-E023-43 เอกโสตทัศนศึกษา
1 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2 การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3 คู่มือการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
5 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์
7 แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:16
60-E023-44 เอกอาหารและโภชนาการ
1 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2 เคมีอาหาร
3 การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร
4 การประเมินภาวะโภชนาการ
5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
7 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System
8 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
9 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การบริหารงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
11 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร +แนวข้อสอบ
12 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-01 16:17
60-E023-45 เอกอุตสาหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
2 สรุปความรู้เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 การพัฒนาอุตสาหกรรม
4 ระบบการจัดการความปลอดภัย
5 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานวิชาการอุตสาหกรรม
7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
MP3- พรบ การศึกษา


admin 2017-04-02 08:31
60-E023-46 เอกช่างก่อสร้าง
1 การเตรียมงานก่อสร้าง
2 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
3 โครงสร้างและคอนกรีต
4 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
6 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อสร้าง
7 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
8 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 1
9 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 2
10 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง ชุดที่ 3
11 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
12 แนวข้อสอบวัดแววครู
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-04 15:16
60-E023-47 เอกจิตรกรรม
1 องค์ประกอบของศิลปะและแนวข้อสอบ
2 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
3 ปฏิมากรรมและจิตรกรรมไทย
4 แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
5 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
6 แนวข้อสอบวัดแววครู
7 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
9 หลักการออกแบบ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-04 15:19
60-E023-48 เอกธุรกิจศึกษา
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2 ถาม - ตอบ ความหมายของการบริหาร
3 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
4 ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด
5 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านเศรษฐกิจ
8 แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
9 จิตวิทยาสำหรับครู
10 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
11 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
12 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
MP3- พรบ การศึกษา

admin 2017-04-27 13:46
ดัน

admin 2017-12-07 11:12
เอกดุริยางค์ศิลป์
1 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
2 ถาม-ตอบ ดนตรีไทย
3 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดนตรีสากล
4 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
5  ความรู้เรื่องโน้ตสากล
6 แนวข้อสอบวัดแววครู
7 สรุปความรู้ทั่วไปสอบครูผู้ช่วย
8  แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ การศึกษา


เวอร์ชันเต็ม: [-- วิชาเอกทุกสถาบัน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.036296 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us