ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน TOT
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน TOT

pdf 62 บุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน TOT
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
6 การบริหารจัดการองค์กร
7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8 การวางแผนกำลังคน
9 การพัฒนาองค์การ Organization  Development
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
MP3 - P016 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วิศวกร บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน TOT
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7 ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
9 แนวข้อสอบวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 2
10 ตัวอย่างข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม อัตนัย
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักบริหารงานขายโครงการ TOT
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี แนวข้อสอบ
5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการต้อนรับ
6 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
7 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
8 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน TOT
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

pdf 62  นักบริหารงานพาณิชย์โครงการ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีลูกหนี้
6 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
7 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
8 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 วิศวกรสื่อสาร บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม
5 แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
7 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
8 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน TOT
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

pdf 62 วิศวกร /นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
5 แนวข้อสอบวิศวกรรมศาสตร์  
6 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
9 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ถาม – ตอบ การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน TOT
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
5 การจัดการการตลาด
6 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
7 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
8 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P036 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักงบประมาณและการเงินโครงการ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน
6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
7 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
8 การวิเคราะห์งบการเงิน
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P006 - การบริหารงบประมาณ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
6 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
7 มารยาทในการพูดการสนทนา
8 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
9 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 วิศวกรบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
2 แนวข้อสอบบริษัท-ทีโอที-จำกัด-มหาชน
3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT
4 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5 แนวข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม
6 แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
7 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
8 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้