ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

pdf 61 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
7 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
MP3-P020 - หลักและกระบวนการบริหาร

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รังสีเบื้องต้นต่อชีวิต และพลังงานปรมณู
3 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 20
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
6 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526แก้ไข 2548
8 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
9 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 56
10 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
 MP3-P042 -  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf61นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
6แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี
7ข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
8ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
10แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2
11แนวข้อสอบเรื่องพลังงานนิวเคลียร์
12การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf นักฟิสิกส์รังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
6 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
7 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
8 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
9 การป้องกันอันตรายจากรังสี
10 ถาม-ตอบ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
12 แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้