ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558 สรุปแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558 สรุปแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน
คือใคร


ก. ดร.ศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์                                   ค. ดร.ชินภัทร    ภูมิรัตน


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ                      ง. นายอเนก      เพิ่มวงศ์เสนีย์


ตอบ   ข. ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ


2. ข้อใด ไม่ใช่
กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                        


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คือข้อใด

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ง. เลขาธิการสภาการศึกษา


4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร


ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์


5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย


ก. 3  นโยบาย                                                    ค.
5 นโยบาย


ข. 4 นโยบาย                                                     ง.
6 นโยบาย


6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา


ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม


ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน


ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต
มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น


ง. ถูกทุกข้อ


7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด


ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ
ในการจัดการเพื่อคุณภาพ


ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ


ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้


ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น


8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด


ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน                                ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน


ข. ความตระหนักในการทำงาน                                    ง.
ความพร้อมของการดำเนินงาน


9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ


ก. 4   ประการ                                                    ค. 6  ประการ


ข. 5   ประการ                                                    ง.  7  ประการ


10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คือข้อใด


ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา


ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ


ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ง. ถูกทุกข้อ


11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา


ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล


ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล


ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ง. ถูกทุกข้อ


12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด


ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13. สถานศึกษา
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
หมายความว่าอย่างไร


ก. ศูนย์                                                              


ข. วิทยาลัย


ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ง. ถูกทุกข้อ


14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552


ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา


ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552  คือใคร


ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์    
เสรีรักษ์


16. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 มีกี่หมวด


ก. 5  หมวด                                                                         ค. 10  หมวด


ข. 4  หมวด                                                                         ง.  8  หมวด


ตอบ  ก. 5
หมวด ได้แก่


หมวดที่  1  หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา


หมวดที่  2
หน้าที่ของงานและแผนก


หมวดที่  3
บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน


หมวดที่  4
คณะกรรมการในสถานศึกษา


หมวดที่  5
บทเฉพาะกาลจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอศ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
เลือกตามวิชาเอกที่สอบ
เอกภาษาไทย
เอกภาษาอังกฤษ
เอกคณิตศาสตร์
เอกสังคม
เอกพลศึกษา
เอกวิทยาศาสตร์
เอกเคมี
เอกชีววิทยา
เอกกฎหมาย
เอกฟิสิกส์
เอกยานยนต์
เอกช่างกลโรงงาน
เอกอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924 Line: 093-4903924
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + mp3 พรบ.ตำรวจ ราคา 679 บาท
ชุดติว DVDเตรียมสอบตำรวจ +หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 รวมค่าส่ง EMsชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้