ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ 2558

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์
ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ
 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจำ 
นำภาพลักษณ์ที่ดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ"

  1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
  2.พัฒนาครูและองค์กร
  3.เน้นสอนระบบทวิภาคี
  4.นำสิ่งดีดีสู่สังคม
  5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
  6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
  7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
  8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
  9.เน้นทำงานประสานชุมชน
  10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
รูปภาพ: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้