ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ที่ไม่เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง กำกับ เร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดทำแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงานและบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงงานในสังกัดกระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรม สัญญา งานคดี งานการต่างประเทศและกิจการผู้อพยพ งานการสื่อสาร และงานประสานราชการ


ประวัติ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีการก่อตั้งขึ้นพร้อมกันกับการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 10 ส่วนราชการ ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ใช้ชื่อว่า "กรมปลัด" ต่อมามีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานปลัดกระทรวง"


อำนาจและหน้าที่
     กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อรักษาความสงบสุขในสังคมและความมั่นคงของประเทศเสนอแนะ กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบสุขในสังคม และความมั่นคงของประเทศจัดทำและบูรณาการแผนมหาดไทย (แปลงนโยบาย)เสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาบุคลากรของ มท.นโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์อำนวยการและประสานงานในภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงภายในดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารของกระทรวง รวมทั้งสนับสนุนและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกำกับ เร่งรัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวงดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารของกระทรวงดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ในการบริหาร การปกครอง และการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรระดับสูงของกระทรวงดำเนินการและประสานการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคงานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และงานที่ไม่ได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


หน่วยงานภายใน
ในอดีตมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองคลัง และกองที่ปรึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้โอนกิจการกองแผนงานและหน่วยงที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยจั้งตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ชื่อว่า สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย


ราชการส่วนกลาง
กลุ่มงานไม่สังกัดกองสถาบันดำรงราชานุภาพ (วิทยาลัยมหาดไทย)สำนักกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักนโยบายและแผนสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองกลางกองการเจ้าหน้าที่กองคลังกองการต่างประเทศกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์กองสารนิเทศ


ราชการส่วนภูมิภา
สำนักงานจังหวัด มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ผู้อำนวยการระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        

ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่วาสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้