ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของกรมธุรกิจพลังงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของกรมธุรกิจพลังงาน


ประวัติความเป็นมาของกรมธุรกิจพลังงาน
       รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจ เดียวกันหรือ
คล้ายกันไปไว้ในกลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง  ทบวง กรมเดียวกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอน
การบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ
เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมี
ภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจ
ด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ


รูปภาพ: กรมธุรกิจพลังงาน.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้