ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ความรู้เกี่ยวกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)[table=1002][tr][td]
เกี่ยวกับ อ.ต.ก.

...... องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

  ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร
  จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
  จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
  ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
...... การดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกอบด้วย
  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ
  ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
  และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยในจำนวนนี้ให้มีสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
...... อ.ต.ก.ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 2517 ในขณะนั้น อ.ต.ก.ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยอาศัยสถานที่ของกรมวิชาการเกษตร ที่ ตึกกรมกสิกรรม(เดิม)ต่อมาปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทำให้สถนที่คับแคบ จึงได้ย้ายไปเช่าตึกเอกชน ณ อาคารเลขที่ 175/1 ซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2518 ในปีงบประมาณ 2518 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อ.ต.ก.เช่าที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 42 ไร่เศษ ในบริเวณ ย่านรับส่งสินค้าย่านพหลโยธิน อ.ต.ก.ได้รับงบประมาณสร้างอาคารสำนักงานเป็นตึก 3 ชั้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 พร้อมทั้งได้สร้าง ตลาดกลางพหลโยธินและคลังสินค้าจำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2529 อ.ต.ก.ได้ก่อสร้าง สำนักงานใหม่ อีกหลังหนึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ซึ่งใช้เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน
"เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร"

  ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง / คลังสินค้าจัดหา / จำหน่าย ปัจจัยการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกหษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาคพัฒนาใช้ประโยชน์ พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ เกษตรกร ภาคอื่นของสังคมปรับปรุงพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกรเพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกร

  จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550 มูลค่า 279.270 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นไนปี 2554 มูลค่า 408.879 ล้านบาทจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 มูลค่า 213.914 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 337.326 ล้านบาทในปี 2554จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 2554บริหารจัดการตลาดกลางคลังสินค้าและร้านค้า อ.ต.ก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนด้วยการสร้างเครือข่ายเป็นหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามนโยบายรวมถึงจัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี , 
  นาปรังในปี  2550 - 2554       มูลค่ารวม 681.799 ล้านบาท
"ความพอประมาณ ความมีเหตุผลในแนวทางที่มีผลต่อการมีเสถียรภาพ และการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม"
"ส่งเสริมให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก"

[/td][/tr][/table]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้