ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑ก. นายกรัฐมนตรีข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบ ข.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา2. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่าอะไรก. ท.ท.ช. ค. นทช.ข. กทช. ง. ทช.ตอบ ก. ท.ท.ช.3. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ท.ท.ช.ก. นายกรัฐมนตรีข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบ ก.นายกรัฐมนตรีมาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เรียกโดยย่อว่า
ท.ท.ช.ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ท.ท.ช.ก. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติข. ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวค. กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวง. ถูกทุกข้อตอบ ง.ถูกทุกข้อมาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้(๑)
จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ(๒)
จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ(๓)
เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี(๔)
ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว(๕)
พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว(๖)
กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(๗)
อำนวยการ ติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว(๘)
กำกับการจัดการและบริหารกองทุน(๙)
ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในทุกภาคส่วนข. ศึกษา วิเคราะห์
และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการค. จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวง. จัดทำและเสนอนโยบาย
ยุทธศาสตร์
หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอบ ง. จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ6. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว มีจำนวนกี่คนก. 30 คน ค. ไม่เกิน 30 คนข. 25 คน ง. 20 คนตอบ ค.ไม่เกิน 30 คน7. ใครมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตก. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวข. คณะกรรมการ ท.ท.ช.ค. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาง. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตอบ ก. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว8. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรก. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยวข. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนค. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ9. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วยอะไรก. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ข. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ค. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนง. ถูกทุกข้อตอบ ง.ถูกทุกข้อมาตรา ๒๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้(๑)
เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้(๔) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนเงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของสำนักงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
โดยไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน10. เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการใดก. เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ ข. เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว ค. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนง. ถูกทุกข้อตอบ ง.ถูกทุกข้อ11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนก. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ข. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ค. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ง. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอบ ง. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12. ข้อใด ไม่ใช่
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนก. วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนข. วางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินกองทุนค. พัฒนาให้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวง. ควบคุม ติดตามผล
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนตอบ ค.พัฒนาให้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545

- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ


สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. http:// www.mos.go.th                ค. http:// www.moc.go.th
ข. http:// www.mots.go.th            ง. http:// www.mof.go.th
ตอบ    ข. http:// www.mots.go.th
2.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    Ministry of  Tourism & Sports
ข.    Ministry of Culture Thailand
ค.    Ministry of Energy
ง.    Ministry of   Interior    
ตอบ    ก. Ministry of Tourism and Sports
3.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
ข.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติ มีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
ค.    เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ง.    เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ตอบ     ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.    ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
ข.    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ค.    บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
5.    ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
ก.    3  ปี                        ค. 5  ปี
ข.    4  ปี                        ง.  6  ปี
ตอบ   ข. 4  ปี    
6.    ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
ก.    พ.ศ.2554-2557                ค. พ.ศ.2555-2558
ข.    พ.ศ.2553-2556                ง. พ.ศ.2555-2559
ตอบ  ง. พ.ศ.2555-2559
7.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายอนุสรณ์   ไกรวัตนุสสรณ์            ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร    
ข.  นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์            ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
ตอบ     ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
8.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร
ก.  นายสนธยา      คุณปลื้ม            ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์    
ข.  นายสง่า   ธนสงวนวงศ์            ง. นายวิทยา บุรณศิริ
ตอบ   ก. นายสนธยา      คุณปลื้ม
9.    ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร
ก.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์                ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข.  นายสมบัติ   คุรุพันธ์                ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ    ค. นายสุวัตร    สิทธิหล่อ
10.    ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายณอคุณ สิทธิพงศ์                ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข.    พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์            ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ   ข. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
11.    ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
ก.    รูปบัวแก้ว                     ค. รูปปักษา วายุภักษ์
ข.    พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์         ง. เสมาธรรมจักร
ตอบ   ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์

12.    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก.    ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ข.    ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ค.    ปฏิบัติ ภารกิจในการจัด หาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ง.    ปฏิบัติ ภารกิจในการจัด หาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอบ    ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
13.    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
ก.    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
ข.    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
ค.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ง.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตอบ   ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
14.    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ในหมวดและมาตราใด
ก.    หมวด   4  มาตรา  14                ค. หมวด   4  มาตรา  15
ข.    หมวด   5  มาตรา  14                ง. หมวด   6  มาตรา   14
ตอบ   ข. หมวด   5  มาตรา  14
15.    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    3 ตุลาคม 2545                ค. 29 มิถุนายน 2545
ข.    24 กันยายน 2545                ง. 5 ตุลาคม 2545
ตอบ    ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้