ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงใดตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (Department of
Special Investigation
) หรือ ดีเอสไอ (DSI) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม
และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2. ประวัติของกรมสอบสวนคดีพิเศษตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department
of Special Investigation มีชื่อย่อว่า DSI3. อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้1. ป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2. พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ
และมาตรการในการป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3. พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร4. พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ5. ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ4. หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้แก่ตอบ สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ- สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา- สำนักคดีอาญาพิเศษ- สำนักคดีการเงินการธนาคาร- สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ- สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ- สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม- สำนักคดีภาษีอากร- สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ5. คดีพิเศษ หรือคดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หมายถึงตอบ คดีอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ
(กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน
จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่งคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ3. คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน5. คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา
หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาทั้งนี้การกระทำความผิด
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ หรือคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ
จะเป็นคดีพิเศษจะต้องเข้าลักษณะตาม (
1) – (5) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้มีการกำหนดลักษณะของการกระทำความผิด อาทิ มูลค่าความเสียหาย
จำนวนผู้กระทำความผิดไว้ในประกาศ กคพ.
เรื่องการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา
21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551

6. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คนปัจจุบันคือใครตอบ นายธาริต
เพ็งดิษฐ์
 เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คนปัจจุบันพ.ต.อ.ณรัชต์
เศวตนันทน์
, รองอธิบดี 1

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน, รองอธิบดี 2

สรรเสริญ ปาลวัตน์วิชัย, รองอธิบดี 3
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับ DSI

- แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- ถาม- ตอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547และแก้ไข 2551

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 


สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้