ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

1. สำนักงบประมาณได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.
2548 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใดก. 
ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป                ข.  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2548  เป็นต้นไปค. 
ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไปง. 
ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  เป็นต้นไปตอบ       ค. 
ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘  คือใครก.  นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์                                                  ข.  นายฤทธิรงค์ 
กิจวรรณค.  นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์                                 ง.  นายณรงค์ศักดิ์  กำมเลศตอบ       ค. 
นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์3. สำนักเบิกส่วนกลาง  หมายถึงข้อใดก. 
สำนักงานคลังจังหวัด                                                   ข.  กรมบัญชีกลางค. 
สำนักงบประมาณ                                                          ง.  กรมบัญชีภายในตอบ       ข. 
กรมบัญชีกลางข้อ ๔ 
ในระเบียบนี้ส่วนราชการ  หมายความว่า 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณรัฐวิสาหกิจ  หมายความว่า 
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจัดสรรงบประมาณ  หมายความว่า 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้
อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  หมายความว่า 
ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดก่อประชาชนและประเทศเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  หมายความว่า 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  หมายความว่า  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนงบประมาณ  หมายความว่า 
แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ  หมายความว่า 
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณผลผลิต  หมายความว่า 
ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณโครงการ  หมายความว่า 
โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณงบรายจ่าย  หมายความว่า 
กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย 
ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเงินทดรองราชการ  หมายความว่า 
เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศแผนการปฏิบัติงาน  หมายความว่า 
แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายความว่า 
แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณสำนักเบิกส่วนกลาง  หมายความว่า 
กรมบัญชีกลางสำนักเบิกส่วนภูมิภาค”  หมายความว่า 
สำนักงานคลังจังหวัด 
สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ 
และสำนักงานคลังอำเภอด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย  หมายความว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน 
หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  หมายความว่า  การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ  ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  หมายความว่า 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด  หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น 
โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  หมายความว่า 
รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพันระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  หมายความว่า 
ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2549 
ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมตามข้อใดก.  จาก  “แผนงาน” 
เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”ข.  จาก  “แผนงาน” 
เป็นการขออนุมัติตาม  “งบประมาณ”ค.  จาก  “แผนงาน” 
เป็นการขออนุมัติตาม  “ผลงาน”ง.  จาก  “แผนงาน” 
เป็นการขออนุมัติตาม  “รายจ่าย”ตอบ       ก. 
จาก  “แผนงาน”  เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”                งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2549 
ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมซึ่งขออนุมัติตาม  “แผนงาน” 
เป็นการขออนุมัติตาม  “แผนงบประมาณ”  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน5. เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณคือข้อใดก. 
http://www.aa.go.th                                                      ข.  http://www.bb.go.thค.  http://www.cc.go.th                                                      ง.  http://www.dd.go.thตอบ       ข. 
http://www.bb.go.th6. สำนักงบประมาณจะแจกจ่ายคู่มือและจัดประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลทางระบบใดก.  ระบบ AIS                                                                       ข.  ระบบ BISค.  ระบบ CIS                                                                       ง.  ระบบ DISตอบ       ข. 
ระบบ
BIS7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใดก. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ข. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ค. 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๗ง.  ถูกทุกข้อตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ                ข้อ ๓   ให้ยกเลิก๑. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘๒. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๓. 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๗
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้