ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2556

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

- การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ บรรณารักษ์ รวม 7 อัตรา (4-14 ม.ค.56)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ บรรณารักษ์ รวม 7 อัตรา (4-14 ม.ค.56)

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
อัตราเงินเดือน :  15190 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามภารกิจของหน่วยงาน
2) ปฏิบัติในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กำหนด
3) ปฏิบัติด้านการประเมิน การควบคุมกำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน และความเหมาะสมด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาล
4) ปฏิบัติงานในการทำระบบคุณภาพ ตามภารกิจของกองวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องมีคุณภาพ
5) ปฏิบัติในการตรวจมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ของสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ  มีกี่ประการ  อะไรบ้าง
ตอบ   5  ประการ  ได้แก่  กระบวนการ ( Process ) เป้าหมาย (Goals ) การวางแผน ( Planning )  การจัดองค์การ  ( Organizing ) การนำหรือการจูงใจ ( Leading ) และการควบคุม ( Controlling )
2.    ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการหรือ ทรัพยากรบริหาร แบบ 4M , 5M หรือ 6M  คืออะไร
ตอบ   4M ได้แก่ Man Money Material Management
5M ได้แก่ Man Money Material Management Method
6M ได้แก่ Man Money Material Management Morality Market
3.    Human Resource Management หมายถึง
ตอบ  HRM ย่อมาจากคำว่า Human Resource Management  หมายถึง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร เริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย  
4.    เกณฑ์การประเมินให้การรับรองมาตรฐานกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบ่งเป็นกี่ระดับ  อะไรบ้าง
ตอบ   ๕ ระดับ  ได้แก่
ระดับ ๑ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมใช้งาน
ระดับ ๒ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดำเนินงานตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่ครบกำหนดการบำรุงรักษาและจัดเตรียมการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ
ระดับ ๓ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เมื่อครบกำหนดการบำรุงรักษาและมีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา
ระดับ ๔ หมายถึงสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการประเมิน มีการบริหารจัดการแก้ไขเครื่องมือแพทย์ที่ชำรุดให้มีความพร้อมใช้งานหรือมีโครงการจัดหาทดแทน
ระดับ ๕ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการประเมินมีเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย
5.    เกณฑ์การประเมินให้การรับรองมาตรฐานกิจกรรมการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แบ่งเป็นกี่ระดับ  อะไรบ้าง
ตอบ   ๕  ระดับ  ได้แก่
ระดับ ๑ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมใช้งาน
ระดับ ๒ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดำเนินงานตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่ครบกำหนดการสอบเทียบมาตรฐานและจัดเตรียมการสอบเทียบมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
ระดับ ๓ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เมื่อครบกำหนดการสอบเทียบมาตรฐาน
ระดับ ๔ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการบริหารจัดการแก้ไขเครื่องมือแพทย์มีค่าความเที่ยงตรงและค่าความแม่นยำไห้ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ระดับ ๕ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย
6.    เกณฑ์การประเมินให้การรับรองมาตรฐานกิจกรรมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแบ่งเป็นกี่ระดับ
ตอบ    ๕ ระดับ   ได้แก่
ระดับ ๑ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับ ๒ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดำเนินงานตรวจและประเมินด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ระดับ ๓ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ระดับ ๔ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีมาตรการป้องกันหรือมีโครงการแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมตามรายงานการตรวจประเมิน ที่ต้องใช้งบประมาณมากหรือที่ต้องใช้เวลานาน
ระดับ ๕ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีรายงานการสรุปติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วอย่างต่อเนื่อง
7.    เกณฑ์การประเมินให้การรับรองมาตรฐานกิจกรรมกระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์แบ่งเป็นกี่ระดับ
ตอบ    ๕ ระดับ  ได้แก่  
ขั้นที่ 1 เป็นระดับที่ยังไม่มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ การควบคุมกำกับงานยังไม่เป็นระบบ ปล่อยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามยถากรรม
ขั้นที่ 2 เป็นระดับที่หน่วยงานเริ่มมีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และการดำเนินการเน้นเชิงรับเป็นสำคัญ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้