ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

1. การตรวจสอบภาษี  หมายความว่าก. การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียกข. การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิตค. การตรวจค้น  อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตง. ถูกทุกข้อตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต                การตรวจสอบภาษี  หมายความว่า 
การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก 
การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต  และการตรวจค้น 
การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗2. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตก. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษีค. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตง. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตอบ       ข. 
การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี                ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ  มีดังนี้๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล๒. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต๓. การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก๔. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก๕. การส่งหนังสือเชิญ  หนังสือเรียก 
และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  3. การย้าย 
การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วันก. ไม่น้อยกว่า
๕ วันข. ไม่น้อยกว่า
๑๐ วันค. ไม่น้อยกว่า
๑๕ วันง. ไม่น้อยกว่า
๒๐ วันตอบ       ค. 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันการย้าย  การเลิก 
หรือการโอนกิจการ                การย้าย 
การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ  ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ
สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา
๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)4. เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ
การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ 
ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใดก. ปิดอากร
๑๐.๐๐ บาทข. ปิดอากร
๒๐.๐๐ บาทค. ปิดอากร
๓๐.๐๐ บาทง. ปิดอากร
๔๐.๐๐ บาทตอบ       ก. 
ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาทการดำเนินการตรวจสอบภาษี                กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก  หนังสือเชิญ 
หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ 
หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์  และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย  ดังนี้(๑) ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖
หรือไม่ 
ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี(๒) ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ  หรือเจ้าของ(๓) มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ  ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน(๔) การปิดอากรแสตมป์  และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้- กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร
๑๐.๐๐ บาท- กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร
๓๐.๐๐ บาท(๕) ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ  ซึ่งประกอบด้วย๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ๓) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล5. เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก 
แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์  และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใดก. หนังสือมอบอำนาจ
ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ข. การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ  ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วนค. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจง. ถูกทุกข้อตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น6. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗  กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใดก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรข. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครค. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆง. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆตอบ       ก. 
มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก                ตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ดังนี้๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ๔. สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕
และสรรพสามิตพื้นที่  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ7. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ  คือก. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครข. สรรพสามิตพื้นที่ค. กรมสรรพสามิตพื้นที่ง. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคตอบ       ข. 
สรรพสามิตพื้นที่                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น8. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งข. สิบสี่วันนับแต่วันส่งค. สิบห้าวันนับแต่วันส่งง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่งตอบ       ก. 
เจ็ดวันนับแต่วันส่งการส่งหนังสือเชิญ  หนังสือเรียก 
และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก                พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๗๑
บัญญัติว่า 
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ  หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น9. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งข. สิบสี่วันนับแต่วันส่งค. สิบห้าวันนับแต่วันส่งง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่งตอบ       ค. 
สิบห้าวันนับแต่วันส่ง                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น10. การรวบรวมข้อมูลภายในที่ใช้ในการเตรียมการก่อนการตรวจสอบคือข้อใดก. ข้อมูลจากส่วนราชการข. ข้อมูลจากภาคเอกชนค. ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิตง. ข้อมูลจากกรมสรรพสามิตตอบ       ค. 
ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิตการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล๑. การรวบรวมข้อมูล  ที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่จะทำการตรวจสอบตามรายชื่อที่ได้รับมาทั้งข้อมูลภายใน  และข้อมูลภายนอก(๑) ข้อมูลภายใน  ได้แก่  แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๐๔)  แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๑๒,  ๑๒ก, 
๑๒ข)  แบบแจ้งราคาขาย (ภษ.
๐๑-๔๔,  ๔๔ก)  และอื่นๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบ Conversation

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

เขตการค้าเสรี FTA

แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ  ภาษีสรรพสามิต

- ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร  ชุด 1


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
19 
.. 2555 – 10 .. 2556

โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2241-4775 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ข้อมูลการส่งทาง EMS ระบุอยู่ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท้ายของประกาศนี้)

เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.excise.go.th

ที่ตั้งหน่วยงาน : กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร หลักฐานในการสมัคร ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทาง EMS เงื่อนไขในการรับสมัครหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาคข. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ19 ธ.ค. 2555 – 10 ม.ค. 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้