ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม

1.          ประธานศาลอุทธรณ์
หมายถึงข้อใด              ก.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                        ข.   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดที่ได้รับเลือก ค.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา                                               ง.    ไม่มีข้อถูก              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร2.          ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร              ก.   สมศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3                                     ข.   สมชาย 
ผู้ช่วยผู้พิพากษา              ค.   สมเดช  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1                                  ง.    ข้อ ก. และ ค. ถูก3.          ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร              ก.   อนันต์  อธิบดีผู้พิพากษา                                                ข.   อรุณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น              ค.   อดิศร  ผู้ช่วยผู้พิพากษา                                                  ง.    ถูกทุกข้อ              ฝ่ายตุลาการ4.          ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม              ก.   กนิษฐา  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                    ข.   กรกนก 
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3              ค.   กษมา  ลูกจ้างชั่วคราว                                                     ง.    ถูกทุกข้อ              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ5.          คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรียกโดยย่อว่าอะไร              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.              ค.   ค.บ.ศ.                                                                                 ง.    ค.บ.ศ.6.          คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  เรียกโดยย่อว่าอะไร              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.              ค.   ค.ข.ศ.                                                                                 ง.    ก.ข.ศ.7.          ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม              ก.   เป็นหน่วยงานอิสระ                                                       ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล              ค.   เป็นรัฐวิสาหกิจ                                                                             ง.   การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ
ก.บ.ศ.8.          สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร              ก.   งานธุรการของศาลยุติธรรม                                          ข.   งานส่งเสริมงานตุลาการ              ค.   งานวิชาการของศาลยุติธรรม                                        ง.    ถูกทุกข้อ        9.          ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ              ก.   งานธุรการ                                                                        ข.   งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา              ค.   ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ                             ง.    ถูกทุกข้อ              ส่วนราชการต่างๆ
และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย10.        ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล11.        บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล12.        ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม              ก.   ประธานศาลฎีกา                                                             ข.   อธิบดีศาลอุทธรณ์              ค.   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น                                                     ง.    ข้อ 
ก. และ  ข. ถูก13.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง              ก.   เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้              ข.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา
จำนวน 4 คน              ค.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์
จำนวน 4 คน              ง.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น
จำนวน 4 คน


14.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี              ก.   35  ปี                                                                                  ข.   40  ปี              ค.   45  ปี                                                                                  ง.    50  ปี              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น15.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี              ก.   1  ปี                                                                                     ข.   2  ปี              ค.   4  ปี                                                                                     ง.    5  ปี 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย

- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 

สำเนาประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ แยกตามรหัสบัญชีที่สมัคร

        - รหัส  0  (สมัครสอบที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)
        - รหัส  1  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1)
        - รหัส  2  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2)
        - รหัส  3  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3)
        - รหัส  4  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4)
        - รหัส  7  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7)
        - รหัส  8  (สมัครสอบที่สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8)

สถานที่สอบ

วัน เวลา และวิธีการเลือกสรร

ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้