ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.       สำนักงานคืออะไร          ก.   องค์การ                                                                                ข.   รัฐวิสาหกิจ          ค.   บริษัท                                                                                   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน          คำตอบ   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน2.       พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร                                                                                                           ก.   กรรมกร                                                                                ข.    ภารโรง          ค.   เสมียนพนักงาน                                                                 ง.    หัวหน้าแผนกงาน          คำตอบ   ค.  เสมียนพนักงาน3.       สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง          ก.   การบังคับบัญชา                                                                 ข.    การประสานงาน          ค.   การควบคุมงาน                                                                   ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ4.       การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่          คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ          ก.   ศาสตราจารย์
ฮาโรล  คูนส์                                               ข.    ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์          ค.   ศาสตราจารย์
สมศักดิ์  ชูโต                                              ง.    ศาสตราจารย์ บุญสม  มาติน          คำตอบ   ก.  ศาสตราจารย์ ฮาโรล  คูนส์5.       การจัดการเป็นอะไร          ก.   ศิลปะ                                                                                    ข.    วิทยาศาสตร์          ค.   ศิลปะและวิทยาศาสตร์                                                     ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ค.  ศิลปะและวิทยาศาสตร์6.       นโยบายคืออะไร          ก.   แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                      ข.    วัตถุประสงค์ขององค์การ          ค.   โครงการต่างๆ
ขององค์การ                                             ง.    การกำหนดรายละเอียดของงาน          คำตอบ   ก.  แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย7.       Directing
Manager  หมายถึง          ก.   ผู้ถือหุ้น                                                                                ข.    กรรมการดำเนินงาน          ค.   ผู้อำนวยการ                                                                        ง.    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน          คำตอบ   ข.  กรรมการดำเนินงาน 8.       Office
Staff  หมายถึง          ก.   กรรมกร                                                                                ข.    กรรมการ          ค.   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน                                                          ง.    ที่ปรึกษา          คำตอบ   ค.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน9.       การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ          ก.   2  แบบ                                                                                  ข.    3  แบบ          ค.   4  แบบ                                                                                  ง.    5  แบบ          คำตอบ   ค.  4  แบบ10.     Conventional
Chart 
เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ          ก.   จากบนลงมาล่าง                                                                 ข.    จากซ้ายไปขวา          ค.   เป็นวงกลม                                                                          ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  จากบนลงมาล่าง11.     Line
Organization Structure 
เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ          ก.   สายงานหลัก                                                                       ข.    หน้าที่งานเฉพาะ          ค.   สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา                                ง.    คณะกรรมการ          คำตอบ   ก.  สายงานหลัก12.     งานสำนักงานคืออะไร          ก.   งานทะเบียน                                                                       ข.    งานคำนวณ          ค.   งานเก็บค้นเอกสาร                                                            ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  งานทะเบียน13.     ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ
นับว่าท่านมี          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  ความรู้14.     ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง
นับว่าท่านมี          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสามารถทางสมอง          คำตอบ   ข.  ความสามารถทั่วไป


15.     ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ
วงศ์กำแหง ดาวใจ          ไพจิตร นับว่าท่านมี          ก.   ความสามารถทั่วไป                                                            ข.    ความสามารถแห่งสมอง          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสนใจและนิสัย          คำตอบ   ค.  ความสามารถพิเศษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา (4-31 ม.ค.56)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.24 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้