ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓

1.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓            ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข.    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓            ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
2.    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓            ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข.    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓            ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ   ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
3.    “ก.อ.” หมายความว่า
ก.    คณะกรรมการอัยการ            ค. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข.    คณะกรรมการอัยการสูงสุด        ง. คณะกรรมการฝ่ายอัยการ
ตอบ    ก.คณะกรรมการอัยการ
4.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.    อัยการสูงสุด                ค.รองอัยการสูงสุด
ข.    ก.อ.                       ง.อธิบดีอัยการ
ตอบ   ก. อัยการสูงสุด
5.    ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.    2  ประเภท                ค. 4  ประเภท
ข.    3  ประเภท                ง. 5  ประเภท
ตอบ  ก. 2  ประเภท
6.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ก.    ข้าราชการอัยการ                ค. ข้าราชการสารบรรณ
ข.    ข้าราชการธุรการ                ง. ไม่ใช่ทั้ง  ข้อ ข และ  ค
ตอบ  ค. ข้าราชการสารบรรณ
7.    คณะกรรมการอัยการประกอบด้วย
ก.    อัยการสูงสุด                ค. รองอัยการสูงสุด
ข.    กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

1.    พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓            ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข.    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓            ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
2.    พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓            ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข.    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓            ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ   ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
3.    พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.    ฉบับที่  ๕                ค. ฉบับที่  ๖
ข.    ฉบับที่  ๓                ง. ฉบับที่   ๗
ตอบ   ค. ฉบับที่  ๖
4.    คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ   มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    อก.                    ค. ก.อ.ร.
ข.    ก.อ.                    ง. ค.ก.อ.
ตอบ   ข.   ก.อ.
5.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.    อัยการสูงสุด                ค.รองอัยการสูงสุด
ข.    ก.อ.                       ง.อธิบดีอัยการ
ตอบ   ก. อัยการสูงสุด
6.    องค์กรอัยการประกอบด้วย
ก.    ก.อ.                    ค. พนักงานอัยการอื่น
ข.    อัยการสูงสุด                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้