ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบวิชาการสาธารณสุข ทุกหน่วยงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบวิชาการสาธารณสุข ทุกหน่วยงาน

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ เมื่อเวลา(2013-01-18)
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

1.    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.     ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕        ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข.    ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕        ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕
ตอบ     ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕   
2.    ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข.    นายกรัฐมนตรี                ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบ  ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3.    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก.    16  หมวด   90  มาตรา            ค. 16  หมวด  91  มาตรา
ข.    15  หมวด  90  มาตรา            ง. 15  หมวด  91  มาตรา
ตอบ   ก.16  หมวด   90  มาตรา
4.    ข้อใดคือสิ่งปฏิกูล
ก.    เศษอาหาร                 ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ
ข.    มูลสัตว์                     ง. ซากสัตว์
ตอบ    ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ
5.    ข้อใด ไม่ใข่ “มูลฝอย”
ก.    เศษกระดาษ                ค. ถุงพลาสติก
ข.    เศษผ้า                     ง. สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
ตอบ   ง.สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
6.    ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”
ก.    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์        ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข.    อธิบดีกรมการแพทย์            ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ    ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข7.    “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก.    เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข.    ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ค.    ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
8.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”  มีไม่เกินกี่คน
ก.    ไม่เกิน  3  คน                ค. ไม่เกิน  5  คน
ข.    ไม่เกิน  4  คน                ง. ไม่เกิน  6  คน
ตอบ   ค. ไม่เกิน  5  คน
9.    ข้อใดคือข้อกำหนดของราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ก.    ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข.    กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
ค.    กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
10.    ใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร
ก.    รัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ค.    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง.    คณะกรรมการสาธารณสุข
ตอบ   ข.รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ11.    ข้อใดคือเหตุที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
ก.    การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข.    การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค.    แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
12.    ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วัน
ก.    7  วัน                    ค. 30  วัน
ข.    15  วัน                    ง. 60  วัน
ตอบ    ค. 30  วัน  (เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น)
13.    จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินเท่าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ก.    100  ตารางเมตร                ค. 300  ตารางเมตร
ข.    400 ตารางเมตร                ง. 200  ตารางเมตร
ตอบ   ง. 200  ตารางเมตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้