ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. 2555
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. 2555

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09)

1.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข 

          เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด 

          ก.  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                             ข.  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

          ค.   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552                                                            ง.    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

2.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

          ก.   ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

          ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

          ค.   7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

          ง.   15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

         

3.       ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  หมายความถึงบุคคลใด

          ก.   นายกรัฐมนตรี                                                                     ข.   รัฐมนตรี 

          ค.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                                 ง.    ถูกทุกข้อ 

         

4.       การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่น 

          เมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับ 

          ตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ หมายความถึงข้อใด 

          ก.   ทุจริตต่อหน้าที่                                                                    ข.   ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ            

          ค.   ร่ำรวยผิดปกติ                                                                      ง.    ทุจริตต่อหน้าที่ 

5.       หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 

ก.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ข.    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ค.    การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

ง.    การไต่สวนข้อเท็จจริง 

6.       คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร 

          ก.   คณะกรรมการ ป.ป.ช.                                                        ข.   คณะกรรมการ ปปช. 

          ค.   คณะกรรมการ คปช.                                                          ง.    คณะกรรมการ คกช. 

7.       คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

          ก.   ห้าคน                                                                                    ข.   หกคน

          ค.   เจ็ดคน                                                                                   ง.    แปดคน 

8.       คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น

          พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำและยินยอมของผู้ใด

          ก.   วุฒิสภา                                                                                 ข.   รัฐสภา 

          ค.   คณะรัฐมนตรี                                                                      ง.    นายกรัฐมนตรี              

9.       ประธานวุฒิสภา จัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่คน 

          ก.   สิบคน                                                                                   ข.   สิบสองคน

          ค.   สิบสามคน                                                                           ง.    สิบห้าคน       

10.     ข้อใดเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการ 

          ก.   ประธานศาลฎีกา                                                                ข.   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

          ค.   ประธานศาลปกครองสูงสุด                                             ง.    ถูกทุกข้อ 

11.     การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

          ก.   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง                                                    ข.   ไม่น้อยกว่าสองในสาม 

          ค.   ไมน้อยกว่าสองในห้า                                                        ง.    ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

12.     ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด 

          ก.   สามสิบห้าปีบริบูรณ์                                                           ข.   สี่สิบปีบริบูรณ์ 

          ค.   สี่สิบห้าปีบริบูรณ์                                                               ง.    ห้าสิบปีบริบูรณ์ 

13.     กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 

          ก.  สองปี                                                                                    ข.   สี่ปี 

          ค.   หกปี                                                                                      ง.    เก้าปี 

14.     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง 

          ตามข้อใด 

          ก.   ตาย                                                                                        ข.   มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

          ค.   ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 

15.     เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้เริ่มดำเนินการสรรหาภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 

          ก.   ภายในเจ็ดวัน                                                                      ข.   ภายในสิบห้าวัน 

          ค.   ภายในสามสิบวัน                                                               ง.    ภายในสี่สิบห้าวัน 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

-  ประวัติและความเป็นมา สำนักงาน ป.ป.ช.

-  แนวข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 2554

-  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

 สรุปข้อสอบ พรบ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

-  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำนักงาน ปปง. พนักงานราชการ

เผื่อใครสนใจ ไปสมัครสอบก็ได้น่ะ รับสมัคร3-11 มกราคม ที่สำนักงาน ปปง.

ลองเข้าไปอ่านดู

http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/sa(3).pdf
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้