ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบสภาพเเวดล้อมปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสังคมไทย

- แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน

- แนวข้อสอบ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต

-  แนวข้อสอบ Microsoft Office Word

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
–แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฏหมายด้านพลังงาน เช่น

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พศ.2542

พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พศ.2543 

พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พศ.2550
–แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ
–เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร  085-0127724        

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 11,680 – 12,850 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร และทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ
2. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634756238684179293


1. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนมีระยะเวลากี่ปี

ตอบ   15 ปี (2551-2565 : ระยะสั้น 2551-2554 ระยะกลาง 2555-2559 ระยะยาว 2560-2565)

2. แผนนี้เสนอต่อใคร

ตอบ    คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535

3. เป้าหมายของแผนคือ

ตอบ    เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศในปี 2565

4. หน่วย ktoe คือ.

ตอบ    พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ( 1ktoe = 42,200 GJ และ100 ktoe = 438,669 ตัน)

5. ลมบกและลมทะแลต่างกันอย่างไร

ตอบ    ลมบกพัดออกทะเลในตอนหัวค่ำส่วนลมทะเลพัดเข้าฝั่งในตอนเช้า

6. ลมเกิดจากอะไร

ตอบ    มวลของอากาศที่มีการเคลื่อนที่ถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (เกิดจากความแตกต่างของสภาพอากาศ, อุณหภมิ, การหมุนของโลก,สิ่งกีดขวางทางฟิสิกส์)

7. การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ในงานกี่รูปแบบ

ตอบ   2 รูปแบบ (พัฒนากังหันลมสูบน้ำและกังหันลมผลิตไฟฟ้า)

8. กฝผ.มีการใช้ติดตั้งกังหันลมขนาด 10 kW (ขนาดเล็ก) เพื่อทำงานร่วมกับ Solar Cell เพื่อบรรจุแบตเตอรี่ 150 kW ที่ไหน

ตอบ    แหลมพรหมเทพ

9. นอกจากนี้มีที่ไหนอีก

ตอบ    ภูกระดึง (เลย), ตะรุเตา (สตูล) และที่เกาะจันทร์ (ชลบุรี), หัวไทร (นครศรี), สทิงพระ (สงขลา)

10. RPS คืออะไร

ตอบ     แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard : RPS) ซึ่งแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผน โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขนาด กำลังผลิตรวม ๒ เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๑ เมกะวัตต์ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งบริเวณพื้นที่อ่างพักน้ำตอนบน เฉลี่ยราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ๕.๔๐ บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากังหันลมกำลังผลิตสูงที่สุดที่จะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

11. เทคโนโลยีพลังานแสงอาทิตย์นำไปใช้ในกี่รูปแบบ

ตอบ   2 รูปแบบ (นำไปผลิตไฟฟ้าและนำไปผลิตน้ำร้อน)

12. ส่วนเทคโนโลยีการผลิตไฟ้ฟ้าด้วยแสงอาทิตย์จำแนกเป็นกี่ระบบ

ตอบ   2 ระบบ (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลส์แสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนแสงอาทิตย์)

13. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) ใช้ใน

ตอบ     ชนบท

14. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) จะผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

15. ตอบ     ระบบจำหน่ายไฟฟ้า National Grid (ไม่มีแบตเตอรี่ กลางวันจ่ายให้โหลดโดยตรง)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  บังคับใช้เมื่อใด
ตอบ 3  ธันวาคม 2542
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
2.    ใครคือผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ตอบ นายชวน หลีกภัย
3.    พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542ให้ยกเลิก พรบ.ใดบ้าง
ตอบ (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474
(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520
(5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
4.    “น้ำมันเชื้อเพลิง” ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หมายถึงอะไร
ตอบ “น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายถึง น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่เป็นของเหลวและใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5.    “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หมายความว่าอย่างไร
ตอบ  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.    วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงบุคคลใดตามพรบ.นี้
ตอบ พนักงานเจ้าหน้าที่
7.    “ผู้อนุญาต” ตาม พรบ.นี้ หมายถึงบุคคลใด
ตอบ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
8.    ผู้ใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
9.    อำนาจของผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คืออะไรบ้าง
ตอบ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม กำหนดกิจการอื่น และออกประกาศ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้