ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ส.) ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ส.) ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ส.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด และ นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

- แนวข้อสอบ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือความหมายของ “ยาเสพติด”
ก.    ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ข.    วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ค.    สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
ง.    ถูกทุกข้อ
2.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า
ก.     ป.ป.ส.                    ค. ป.ก.ส.
ข.    ปปส.                    ง. ป.ก.ป.
3.    ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก.    นายกรัฐมนตรี                ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม        ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.    3  คน                    ค. ไม่เกิน  6  คน
ข.    ไม่เกิน  3  คน                ง.  6  คน
5.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากภาคเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวนเท่าใด
ก.    2  คน                    ค. 4  คน
ข.    ไม่เกิน  2  คน                ง.  3  คน
6.    กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.    1  ปี                    ค.  2  ปี
ข.    4  ปี                    ง.  3  ปี
7.    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานในกระทรวงใด
ก.    กระทรวงสาธารณสุข            ค. กระทรวงมหาดไทย
ข.    กระทรวงการคลัง            ง. กระทรวงยุติธรรม    
8.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ “สำนักงาน  ป.ป.ส.”
ก.    ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด
ข.    ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค.    ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ง.    ถูกทุกข้อ
9.    เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก.    เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข.    รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ค.    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ง.    ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก.    กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ                       ยาเสพติด
ข.    ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ค.    วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ง.    ถูกทุกข้อ
11.    การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการหากเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้วคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร
ก.    สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว            ค.  ปรับเงินสถานประกอบการ
ข.    สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ            ง.  ถูกทั้ง  ก  และ ข
12.    จากข้อ  11 คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นไม่เกินครั้งละกี่วัน
ก.    7  วัน                        ค. 15  วัน
ข.    20  วัน                        ง.  30  วัน
13.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงาน
ก.    ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข.    จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ค.    ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ง.    ถูกทุกข้อ
14.    เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นผู้ใด หากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก
ก.     ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ  ๗ ขึ้นไป
ข.    ข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค.    ข้าราชการทหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง.    ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้