ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครูธุรการ สพฐ. สพม. อบจ. 2556  ที่กำลังเปิดสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครูธุรการ สพฐ. สพม. อบจ. 2556  ที่กำลังเปิดสอบ

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-16)

เอาไว้เตรียมสอบครูธุรการปี  2554  

  ข่าวการสอบครูธุรการ  คลิกที่นี
ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 กำหนดให้

บัญญัติขึ้น 

. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่

. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง

เดียวกัน 

. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

. 23 พฤศจิกายน 2547

. 23 ธันวาคม 2547

. 24 พฤศจิกายน 2547

. 24 ธันวาคม 2547

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมาย

ฉบับใด 

. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติครู พ.. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม

. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.. 2547

. ครู

. ผู้บริหารสถานศึกษา

. ผู้บริหารการศึกษา

. ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ

6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ. . 2547

. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

. หน่วยงานตามที่ ก...กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก..ศ ซึ่ง

มีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

. เลขาธิการ ก..

. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก... มีจำนวนเท่าใด
            
. 2 คน
           
. ไม่เกิน 2 คน
           
. 3 คน
           
. ไม่เกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก... ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
           
. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
           
. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
           
. ผู้แทนข้าราชการครู
           
. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก...ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
           
. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
           
. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
           
. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
           
. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก... ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ตามข้อใด 

                . ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก...

มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ 

. คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

. คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน ก...

. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

. ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก...ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการ 

14. การแต่งตั้ง อ.... วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก... ที่กำหนดเงื่อนไขให้

ตั้งจากกรรมการ ก... ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก...ซึ่งเป็นผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด 

. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย

. การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

. ถูกทุกข้อ

15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน 

... ด้านใด

. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบ

วิชาชีพ 

. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร

บุคคล 

. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูล 

. ออกกฎ ก... ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคล

17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

. กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน

. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์

. เสนอแต่งตั้ง อ.... เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ 

. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล

. รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ.... เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

. รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคล

แก่เขตพื้นที่การศึกษา 

. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้

. จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

20. สำนักงาน ก...มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. นายกรัฐมนตรี

. ปลัดกระทรวง

. คณะรัฐมนตรี

21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก...

. พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

22. ใครเป็นประธาน อ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ที่ ก...แต่งตั้ง

. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก...

. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ

. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง

23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ....เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ

ครูฯ 

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.... ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด

. 1 คน

. อย่างน้อย 1 คน

. 2 คน

. อย่างน้อย 2 คน

25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.... ได้มาโดยวิธีใด

. การคัดเลือก

. การสรรหา

. การเลือกตั้ง

. วิธีการอื่น ตามที่ ก..ศ กำหนด

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา

และด้านอื่น 

. อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

. ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.... เขตพื้นที่ฯ

. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่

สถานศึกษา 

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร..ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงาน

ข้าราชการ 

. จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.... เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก...มอบหมาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ? 

                ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                               ข. ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. 

                ค. ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. 

2.  ข้อใดกล่าวผิด  ? 

                ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. 

                ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ 

                ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู 

                ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง 

3.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

                ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น               ง. ถูกทุกข้อ 

4.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม                               ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

                ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม                              ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

5.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ? 

                ก. ครูธุรการเดิม                                     ข. ครูทุกคน 

                ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ? 

                ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท 

                ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท 

                ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท 

                ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท 

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ? 

                ก. ตกลงราคา                                       ข. สอบราคา 

                ค. ประกวดราคา                                     ง. พิเศษ 

8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง 

                ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

                ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

9. GFMIS  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 

                ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 

                ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน 

                ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

                ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. สพม. อบจ.

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 

 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษ

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- รวมแนวข้อสอบเก่าครูธุรการ

- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
katekate ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสงขลา

รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com

geenan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                               
. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

. กรมที่ดิน                                                           . จังหวัดนครราชสีมา

. อำเภอโนนไทย                                               . อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

. ส่วนกลาง                                                         . ส่วนภูมิภาค

. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 . ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

 

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. กระทรวงศึกษาธิการ

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

. 175 แห่ง                                                           . 178 แห่ง

. 256 แห่ง                                                           . 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

. งานบริหารงานบุคคล                                    . กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         . กลุ่มงานแผนและนโยบาย

ถูกทุกข้อ

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

. การเจ้าหน้าที่                                                  
. การส่งเสริมกิจการนักเรียน

. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด

กี่คณะ

. 1 คณะ                                                               . 2 คณะ

. 3 คณะ                                                               . 4 คณะ

11. ....เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน

. 9 คน                                                                  . 12 คน

. 15 คน                                                                . 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คุรุสภา                                                              . กระทรวงศึกษาธิการ

. ...                                                                . ....

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก...

. ผู้ทรงคุณวุฒิ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ครูผู้ช่วย                                                            . ครู

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       . .... เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ...ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

. 3 เดือน                                                              . 6 เดือน

. 1 ปี                                                                     . 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

. การย้าย                                                              . การโอน

. การไปช่วยราชการ                                         . การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ระเบียบ                                                             . กติกา

. วินัย                                                                   . จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                  . ซื้อขายตำแหน่ง

. รับจ้างทำผลงานราชการ                               . ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตักเตือน                                                            . ภาคทัณฑ์

. ตัดเงินเดือน                                                     . ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. .... เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด

. ครูผู้ช่วย                                                            . อันดับค..1

. อันดับ ค..2                                                     . ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

. กระทรวง                                                          . กรม

. อำเภอ                                                                . อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   . ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             . เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

. หลักนิติธรรม                                                   . หลักคุณธรรม

. หลักการมีส่วนร่วม                                         . หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ

. 4 ประการ                                                         . 5 ประการ

. 6 ประการ                                                         . 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 . ฝ่ายบริหาร

. ฝ่ายตุลาการ                                                      . คณะรัฐมนตรี

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง

. ศาลยุติธรรม                                                     . ศาลปกครอง

. ศาลทหาร                                                         . ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง

. โรงเรียน                                                           . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   . มูลนิธิร่วมกตัญญู

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้

. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ

. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

. ถูกละเมิดโดยเอกชน

. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง

. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                     . สัญญาซื้อจ้าง

. กฎ                                                                      . หนังสือสั่งการ

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด

. เมื่ออกคำสั่ง                                                     . เมื่อส่งคำสั่ง

. เมื่อรับทราบคำสั่ง                                           . เมื่อได้รับแจ้ง

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง

คดี

. 15 วัน                                                                . 30 วัน

. 60 วัน                                                                . 90 วัน

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

. 15 วัน                                                                . 30 วัน

. 60 วัน                                                                . 90 วัน

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล

. สั่งการ                                                               . ยกเลิก

. เพิกถอน                                                           . แก้ไข

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย

จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด

. เจ้าหน้าที่                                                          . ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

. กระทรวงเจ้าสังกัด                                         . กระทรวงการคลัง

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก

เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด

. ความผิดชัดแจ้ง                                               . ปฏิบัติตามหน้าที่

. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ                                      . ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษา                                               . ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา                  . ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. การบริหารงานบุคคล                                                     . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                              . ตรวจสอบภายใน

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การบริหารงานบุคคล                                                     . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน                                  . ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         . ศึกษานิเทศก์

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ

. เจ้าพนักงานธุรการ                                                         . เจ้าหน้าที่ธุรการ

. บุคลากร                                                                            . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

. ผอ. สพท.                                                                          . รอง ผอ.สพท.

. ศึกษานิเทศก์                                                                    . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก

ที่สุด

. อำนวยการ                                                                        . บุคคล

. นโยบายและแผน                                                           . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              . บุคลากร

. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                         . นักวิชาการศึกษา

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                              . เจ้าพนักงานธุรการ

. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23mn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
ananya-pong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุงค่ะ


yo_0807 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคุณครับ
kanrawee.r ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เฉลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
moobinn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ................
ppp255411 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอข้อสอบ
khonseket ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้