ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนักวิชาการตลาด อสค.
kikukiss ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนักวิชาการตลาด อสค.

เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตลาด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- แนวข้อสอบกลยุทธ์การตลาด
- แนวข้อสอบวิชาการตลาด

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

u_moungpan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.  นักการตลาดที่ดีต้องมีมุมมองต่อลูกค้าในลักษณะใดมากที่สุด

                ก.            Customer  behavior

                ข.            Customer  needs

                ค.            Customer  relations

                ง.             Customer  market

                ตอบ  ข.

2.   ข้อใดกล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยคลอบคลุม

                ก.            แผนการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด

                ข.            การบริการธุรกิจโดยรวมของฝ่ายการตลาด

                ค.            วิธีการและกระบวนการบริหารส่วนผสมทางการตลาด  4Ps

                ง.             การตลาดแนวใหม่  Customer  Relationship  Marketing

                ตอบ  ก.

3.   ข้อใดไม่ใช่  Marketing  Process

                ก.            การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

                ข.            การวิจัยและเลือกตลาดเป้าหมาย

                ค.            การวิจัยและเลือกตลาดเป้าหมาย

                ง.             การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

                ตอบ  ง.

4.   ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของแนวความคิดทางการตลาด

                ก.            แผนการตลาด

                ข.            ยอดขาย

                ค.            กำไร

                ง.             ลูกค้า

                ตอบ  ก.

5.   ข้อใดเป็นแนวความคิดการตลาดสมัยเก่า

                ก.            แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์

                ข.            แนวความคิดมุ่งการขาย

                ค.            แนวความคิดมุ่งการผลิต

                ง.             แนวความคิดมุ่งการตลาดและสังคม

                ตอบ  ค.

6.   ข้อใดเป็นแนวความคิดการตลาดสมัยใหม่

                ก.            แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์

                ข.            แนวความคิดมุ่งการผลิต

                ค.            แนวความคิดมุ่งการตลาดและสังคม

                ง.             แนวความคิดมุ่งการขาย

                ตอบ  ค.

7.   ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อม  มหภาค  Macro  -  environment

                ก.            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          ข.            สภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก

                ค.            การเปลี่ยนแปลงอัตราการขายของ  Supplier

                ง.             อัตราการจ้างกำลังคน

                ตอบ  ง.

8.   ส่วนผสมทางการตลาดมุ่งเน้นข้อใดเป็นสำคัญ

                ก.            ลูกค้า

                ข.            ความพึงพอใจ

                ค.            การตอบสนอง

                ง.             ยอดขายและกำไร

                ตอบ  ก.

 

 

9.   ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมาย

                ก.            Segmentations

                ข.            Marketing  Analysis

                ค.            Maximize  Profit

                ง.             Positioning  Product

                ตอบ  ค.

10.  ข้อใดกล่าวถึง  Mass  Market  ได้ถูกต้องที่สุด

                ก.            ตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ

                ข.            เป็นแนวความคิดที่เน้นด้านการผลิต

                ค.            ตลาดที่ต้องค้นหาความต้องการของผู้บริโภคเป็นรายบุคคล

                ง.             ตลาดที่มุ่งการจัดส่วนผสมทางการตลาด

                ตอบ  ข.

11.    ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

                ก.            สินค้ามีคุณภาพ

                ข.            บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่น

                ค.            สินค้าปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้บริโภคได้

                ง.             สินค้าราคาถูกสอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า

                ตอบ  ค.

12.    ก่อนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด  ต้องทราบผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อนยกเว้นข้อใด

                ก.            รูปแบบของการส่งเสริมการตลาด

                ข.            วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

                ค.            วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ผลิตภัณฑ์

                ง.             หาข้อมูลสินค้า

                ตอบ  ข.

13.    ข้อใดคือหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

                ก.            5W  1H

                ข.            Customer  Ralation  Marketing

                ค.            Information,  Black  Box

                ง.             Customer  Motivation

                ตอบ  ก.

14.    องค์ประกอบใดของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความคาดหวัง

                ก.            ลักษณะของผลิตภัณฑ์

                ข.            รูปแบบของผลิตภัณฑ์

                ค.            คุณสมบัติแฝงของผลิตภัณฑ์

                ง.             คุณภาพของผลิตภัณฑ์

                ตอบ  ค.

15.    ข้อใดกล่าวถึงกลยุทธ์  Mix  Strategy  ได้ถูกต้องที่สุด

                ก.            การนำสินค้าออกแสดงหน้าร้าน

                ข.            การจัดการสาธิตสินค้าภายในร้าน

                ค.            การลด  แลก  แจก  แถม

                ง.             การใช้กลยุทธ์  Push  Strategy  และPull  Strategy  ร่วมกัน

                ตอบ   ง.

16.    ข้อใดหมายถึงกลยุทธ์

                ก.            การแบ่งตลาดที่มีการแข่งขันออกจากกัน

                ข.            วิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

                ค.            การสร้างความแตกต่างที่ต้องอาศัยหลักทางจิตวิทยา

                ง.             การทำกำไรให้สูงสุดได้โดยการพยายามลดต้นทุนการผลิต

                ตอบ  ข.

17.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำกลยุทธ์

                ก.            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

                ข.            การจัดวางทิศทางขององค์การ

                ค.            การกำหนดกลยุทธ์

                ง.             การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์

                ตอบ  ก.

 

 

18.    ข้อใดไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด

                ก.            กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

                ข.            กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา

                ค.            กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

                ง.             กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด

                ตอบ  ค.

19.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์

                ก.            การวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย

                ข.            การเลือกตลาดเป้าหมาย

                ค.            การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด

                ง.             การตรวจสอบกิจกรรม  และผลการปฏิบัติงาน

                ตอบ  ง. 

20.    ข้อใดหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

                ก.            การแสดงให้เห็นทิศทางการดำเนินงานโดยรวม

                ข.            งานที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นผู้กำหนดแนวทางในการทำงาน

                ค.            แนวทางกว้างๆ  ที่กำหนดขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

                ง.             ความมุ่งหมาย  หรือเหตุผลที่องค์การได้จัดตั้งขึ้น

                ตอบ  ข.

phandora ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลย ข้อสอบ ก.พ. ทั้ง 6 ชุดด้วยนะค่ะ รบกวรด้วยค่ะ ฝึกทำแล้วอยากได้เฉลยเหมือนกันค่ะ
sarinee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เฉลยค่ะ อยากรู้ว่าทำถูกป่าวค่ะ
ได้โปรดกรุณาด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ...
admin ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
21.    ข้อใดเป็นกลยุทธ์แบบผลัก
        ก.    มุ่งการส่งเสริมไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย
        ข.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลางพร้อมพนักงานขาย
        ค.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลาง  และบริโภคก่อนสุดท้าย
        ง.    มุ่งส่งเสริมไปยังผู้ผลิต
        ตอบ  ข.
22.    ข้อใดเป็นกลยุทธ์แบบดึง
        ก.    มุ่งส่งเริมไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย
        ข.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลางพร้อมพนักงานขาย
        ค.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลาง  และผู้บริโภคคนสุดท้าย
        ง.    มุ่งส่งเสริมไปยังผู้ผลิต
        ตอบ  ก.
23.    ข้อใดเป็นกลยุทธ์แบบผสม
        ก.    มุ่งส่งเสริมไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย
        ข.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลางพร้อมพนักงานขาย
        ค.    มุ่งส่งเสริมไปยังคนกลาง  และผู้บริโภคคนสุดท้าย
        ง.    มุ่งส่งเสริมไปยังผู้ผลิต
        ตอบ  ค.
24.    การกำหนดราคาคือข้อใดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านการตลาด
        ก.    การกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนและบวกกำไรที่ต้องการ
        ข.    การกำหนดราคาเดียวกันในทุกประเทศ
        ค.    การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
        ง.    การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์
        ตอบ  ง.
25.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด
        ก.    กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
        ข.    กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา
        ค.    กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
        ง.    กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
        ตอบ  ค.

26.    วิจัยตลาดหมายถึงอะไร
        ก.    กระบวนการในการแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้  โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้
        ข.    การวางแผน  การรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงประเด็นในการตัดสินใจ        ทางการตลาด
        ค.    การจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาด  และการจัดเตรียมทำรายงาน
        ง.    การออกแบบการวิจัยตลาดในเรื่องการกำหนดแหล่งของข้อมูล
        ตอบ  ข.
27.    ข้อใดที่แสดงว่าการวิจัยตลาดเป็นกระบวนการ
        ก.    มีการกำหนดปัญหา
        ข.    มีการเก็บข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูล
        ค.    มีการสรุปผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
        ง.    ถูกทุกข้อ
        ตอบ  ง.
28.    ข้อใดเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้
        ก.    การวิจัย
        ข.    การทดลอง
        ค.    การคำนวณ
        ง.    การวิเคราะห์ข้อมูล
        ตอบ  ก.
29.    การเสนอสินค้าใหม่ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้ก่อนจำหน่ายจริงเป็นการวิจัยประเภทใด
        ก.    การสำรวจ
        ข.    การสังเกตการณ์
        ค.    การทดสอบตลาด
        ง.    การหาสาเหตุ
        ตอบ  ค.
30.    ข้อใดเป็นการกำหนดขอบเขตของการวิจัยตลาด
        ก.    การตั้งสมมติฐานทางการวิจัย
        ข.    การกำหนดประชากรที่ต้องการศึกษา
        ค.    การกำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา
        ง.    ข้อ  ข.  และข้อ  ค.  ถูกต้อง
        ตอบ  ง.
31.    ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือการวิจัย
        ก.    ตัวแปรที่ศึกษา
        ข.    งบประมาณ
        ค.    สมมติฐานทางการวิจัย
        ง.    ผลของการวิจัย
        ตอบ  ก.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้