ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ ธ.ก.ส รับ 260 อัตรา 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ ธ.ก.ส รับ 260 อัตรา 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-02-01)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
เปิดสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555 จำนวน 260 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556

ด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้
ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่
กําหน
ดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน
งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ
บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร
และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของธนาคาร

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจ
สอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึ่งมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร
หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลาพนักงาน
ประสานงานเพื่อจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี
แผนงานต่าง ๆ และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ทุกสาขาวิชา หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน
ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ
โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอื่น ๆ
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ
3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี
3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งด่วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กําหน
ด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและ
สําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้
1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้
ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1.1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเงื่อนไขของธนาคาร
1.3)
วันที่สําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา
อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
2) หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) บัตรประจําตัวประชาชน
4) ทะเบียนบ้าน
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น
ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบําบัด
รักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ)
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ
ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.8
ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ
ปฏิบัติ
การเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ
สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น

6. การสมัคร
6.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด
24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439,
2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร
ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30
-16.30 น.

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 1


ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 2http://www.ziddu.com/download/15292323/2.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15292337/4.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 3

http://www.ziddu.com/download/15292341/5.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 4

http://www.ziddu.com/download/15292343/6.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 5

http://www.ziddu.com/download/15292345/7.doc.html

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 6

http://www.ziddu.com/download/15292357/8.doc.html


ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ.
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
1.ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
.พ.ศ. 2473  ข. พ.ศ. 2499
.พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509
2.พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
. พุทธศักราช 2475 ข. พุทธศักราช 2490
. พุทธศักราช 2502  ง. พุทธศักราช2486
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. กระทรวงการคลัง
.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
. บุญทรง เตริยาภิรมย์ ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ง. จุติ ไกรฤกษ์
5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ข. ศักดิ์ชัยศรีบุญซื่อ
.ธีระ วงศ์สมุทร ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
6.ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ข.นางพูนสุข มุสิกลัด
. นายสมชัย อ่ำพันธ์ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. . Bank for Agriculture
.Bank for AgriculturalCooperatives
.Bank for Agriculture andAgricultural Cooperatives
. Bank Authority Meteorological
8.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร
.สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
.พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
9.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
.เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย
.ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
.ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
ก.ซื่อสัตย์สุจริต
.มีสำนึกรับผิดชอบ
.ตอบสนองเป็นทีม
.ถูกทุกข้อ
11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อว่าอะไร
. www.baac.com
. www.baac.co.th
. www.baac.or.th
. www.baac.org
12. เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
. www.tgs.go.th
. www.maco.go.th
.www.moct.org
. www.moac.go.th

13.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
. 850 สาขา ข. 980 สาขา
. 1002 สาขา ง. 1,101 สาขา
14.ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
.6 ด้าน
.5 ด้าน
.4 ด้าน
.3 ด้าน
15. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด
. ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร ข. ให้ความรู้ด้านการเกษตร
. ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ง. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
16.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
.ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
.ประธานวุฒิสภา
.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
.ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17. จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
. อุบลราชธานี  ข. สกลนคร
. หนองคาย ง. อุดรธานี
18.ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม2554) คือ
. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558

ค. 2555-2559 ง. 2555-2560


20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11 มุ่งเน้นเรื่องใด
. การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
.การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ
.ถูกทุกข้อ

  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้