ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบ สท. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
chon_naja ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบ สท. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีชื่อย่อว่าอะไรก. สทส.                                                                      . สท.ข. สด.                                                                         . สทด.2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ สท.ก. [url]www.pop.go.th[/url]                                                    . [url]www.opp.co.th[/url]ข. [url]www.opp.go.th[/url]                                                    . [url]www.ppo.go.th[/url]3. สทตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานครก. ราชเทวี                                                                  . จตุจักรข. หลักสี่                                                                    . สายไหม4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ สท.ก. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุข. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันค. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันง. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม5. ข้อใดคือพันธกิจของ สท.ก. พัฒนามาตรการ
กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายข. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตค. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ
สท. ให้มีประสิทธิภาพง. ถูกทุกข้อ6. ข้อใด
ไม่ใช่ เป้าประสงค์ของ สท
.ก. ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลข. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพค. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิง. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม7. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สท
.ก. การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายข. การเสริมสร้างมาตรการ/กลไกเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุง. ถูกทุกข้อ8. สท. สังกัดกระทรวงใดก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข. กระทรวงแรงงานค. กระทรวงมหาดไทยง. กระทรวงยุติธรรม9. สท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดก. 3 ตุลาคม 2545                                                      . 5  ตุลาคม  2545ข. 4 ตุลาคม 2545                                                      .  6  ตุลาคม  254510. สท. เกิดจากการรวมกันของหน่วยงานกี่หน่วยงานก. 2   หน่วยงาน                                                        . 4   หน่วยงานข. 3   หน่วยงาน                                                        . 5   หน่วยงาน11. ข้อใดคือภารกิจของ  สท.ก. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรม
ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายข. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน
ในการส่งเสริม              
สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายค. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท.
ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายง. ถูกทุกข้อ12. ใครคือผู้อำนวยการ
สท.
คนปัจจุบันก. นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย                                                        . นางสุกัญญา เวชศิลป์    ข. นางญาณี เลิศไกร                                                                . นายโอภาส พิมลวิชยากิจ13. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก คือใครก. นางสุกัญญา เวชศิลป์                                                         . นายโอภาส พิมลวิชยากิจ             ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย                                                        . นางศิริธนาพร ชคัตตรัย 14. ใครคือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนก. นางสุกัญญา เวชศิลป์                                                         . นายโอภาส พิมลวิชยากิจ             ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย                                                        . นางศิริธนาพร ชคัตตรัย 15. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คือใครก. นางสุกัญญา เวชศิลป์                                                         . นายโอภาส พิมลวิชยากิจ             ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย                                                        . นางศิริธนาพร ชคัตตรัย  

เอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับ สท.
- คถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ สท.
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
- การพัฒนาทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
- แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาสังคม นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานธุรการ
  • นักพัฒนาสังคม
  • นักวิชาการพัสดุ
  • นักประชาสัมพันธ์
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • นักจัดการงานทั่วไป
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวม 20 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้