ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

pdf 61 วิศวกร ระดับ 3 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา-2561
6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
7 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
8 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม
10 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักทรัพยากรบุคคล 3 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลม่
8 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
9 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 การวางแผนกำลังคน
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P018 - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 3  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
6 ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
8 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
9 ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
11 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
MP3-P036 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 หัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับ 9 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7 ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
8 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
9 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
10 ถาม - ตอบ การจัดทำแผนธุรกิจ
11 การบริหารจัดการองค์กร
12 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน?
13 การบริหารทรัพยากรบุคคล
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
15 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
MP3-P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ระดับ 7 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 ความรู้เรื่อง HR Competency
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 การพัฒนาองค์การ (Organization  Development)
6 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
9 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
10 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11 การวางแผนกำลังคน
12 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
MP3-P018 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 พระราชบัญญัติสุรา
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
4 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P032 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักวิชาการบัญชี ระดับ 3 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา
2 แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
3 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
5 การวิเคราะห์งบการเงิน
6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
7 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
9 ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 หัวหน้ากองคลัง ระดับ 8 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5 ความรู้เรื่องการประสานงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
7 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
8 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏
10 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P006 - งบประมาณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 5 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
6 ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7 ถาม - ตอบ การจัดทำแผนธุรกิจ
8 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
9 มารยาทในการพูดการสนทนา
10 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
11 แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P036 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักทรัพยากรบุคคล 3 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลม่
8 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
9 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 การวางแผนกำลังคน
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P018 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้