เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบภาค ก กพ. 500 ข้อ เอาไว้ฝึกทำ ถ้าทำชุดนี้ได้ก็สอบได้ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> เก็งข้อสอบภาค ก กพ. 500 ข้อ เอาไว้ฝึกทำ ถ้าทำชุดนี้ได้ก็สอบได้ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2   3   4  >>  Pages: ( 4 total )

admin 2010-09-25 09:47

เก็งข้อสอบภาค ก กพ. 500 ข้อ เอาไว้ฝึกทำ ถ้าทำชุดนี้ได้ก็สอบได้

แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลดเอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนคับ)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

-แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความเข้าใจด้านภาษา
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา
- แนวข้อสอบเก่า ก.พ. 2553 และ 2554
- ข้อสอบ กพ. ที่ออกบ่อยๆ
- แนวข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com


m79 2010-10-31 16:18


joyder 2010-12-07 19:18
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2555 (รับออนไลน์ 8-30 พ.ค. 2555)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรูู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรูู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผูู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย)าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง


การดำเนินการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน ๒ ครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยแต)ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย;สอบ รวม ๑๒ แห่ง คือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร;ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ “ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบตามสถานการณ์


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพJแบบฟอรJมการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ ๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕


หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบความรูวามสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกฺต์ใช้วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห;หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ;เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
(๒) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต;
http://job3.ocsc.go.th


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.
http://job3.ocsc.go.th

nonglookmo 2010-12-08 22:25
สอบได้คับ
ขอบคุณคับ

jaruwan919 2010-12-20 14:24
ขอบคุณมาก

ao2538 2010-12-27 16:42
ขอบคุณครับ

phichitchai 2011-01-15 12:21
thanks

nunnarakna 2011-01-18 11:11
ขอเฉลยด้วยคะ

pookpik 2011-01-18 13:08
pookpik
โหลดไม่ได้ มีเฉลยหรือเปล่า

numsud 2011-01-21 13:23
ขอบคุณค่ะ

somzaa55 2011-01-25 18:30
ขอบคุณนะคะ

apple23 2011-01-26 10:32
ดี

apple23 2011-01-26 10:33
ขอบคุณ

gunyarat 2011-02-04 15:11
ดาวน์โหลดอะไรหรอคะ

iumim 2011-02-24 12:14
ขอบคุณค่ะ

meet_love 2011-02-25 15:12
ขอบคุณคะ

sakdamee 2011-03-06 19:07
ขอบใจมากครับ

sakdamee 2011-03-06 19:12
ขอบใจครับ

3rd 2011-03-06 19:44
ขอบคุณ

nutz 2011-03-07 18:14
thankkk uuu jaaaaaa

saranaya 2011-03-20 18:35
ขอบคุณค่ะ

kataejung 2011-03-21 14:20
ขอเฉลย ด้วยคะ
ขอบคุณล่วงหน้าคะ

sipawan 2011-03-22 09:50
ขอบคุณนะค่ะ

ระดับปริญญาตรีใช่มั้ยค่ะ

nonggem 2011-03-23 10:35
ขอบคุณมากครับ

ann2554 2011-04-01 22:13
ขอบคุณนะค่ะ

tathawan 2011-04-02 19:55
Thanks na ka...

air 2011-04-19 16:14
แล้วโหลดยังงัยอะ

kag211 2011-04-25 21:35
ขอบคุณมากค่ะ

yutii 2011-04-26 22:36
ขอบคุณคับบบ

jane_acc 2011-04-27 13:37
จร้า

p_tra 2011-04-28 15:19
ขอบคุณมากมาย....

p_tra 2011-04-28 15:22
ขอบคุณมากมาย....

nobnob 2011-04-29 14:32
ขอบคุณค่ะ

jangber 2011-04-29 15:59
ขอบคุณมากค่ะ

nesty 2011-04-29 20:25
ขอเฉลยด้วยค่ะ

ส่งมาทางเมลเลยนะค่ะ tapanya_ja@hotmail.com

ota 2011-04-30 01:02
ไม่เห็นมีเฉลยเลยอ่ะคับ

kawpod 2011-05-02 01:04
ขอเฉลยด้วยค่ะ

minpoon 2011-05-02 15:57
มีเฉลยไหมคร้า

s.98292522 2011-05-03 13:05
ขอคุณค่ะ

single_girl 2011-05-03 14:21
อยากได้เฉลยค่ะ..
single_girl555@hotmail.com

phitsamai1 2011-05-04 10:19
ขอบคุณ

newww 2011-05-04 10:40
ขอบคุณคับ

phongnapa 2011-05-04 15:02
ขอเฉลยได้ไหมค่ะ E-Mail : nate_moonoi@hotmail.com
ขอบคุณมากค่้ะ

dodge 2011-05-04 16:07
ขอเฉลยได้ไหมครับ E-Mail : panuwat_en@hotmail.com
ขอบคุณมากครับ

nongzab 2011-05-04 21:32
มีเฉลย ป่ะ คับ
ใครมีขอหน่อย ดิคับ

bkul 2011-05-05 14:36
ขอบคุณมากๆจร้า

nukittynarak 2011-05-06 01:07
รบกวนช่วยส่งตัวเฉลยให้หน่อยได้มั้ยคะ ที่ gibzy_club_za@hotmai.com  ขอบคุณคะ

may_spsc 2011-05-06 13:09
thx

foke2209 2011-05-06 13:32
ส่งเฉลยให้ได้มั้ยคะ ถ้าทำแล้วไม่รู้จะทำถูกรึเปล่า ส่งมาทางเมลล์ได้มั้ยคะ pattrapon@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

arika 2011-05-06 22:05
ขอเฉลยด้วยค่ะ cavaii_namtan@hotmail.com  
ขอบคุณค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบภาค ก กพ. 500 ข้อ เอาไว้ฝึกทำ ถ้าทำชุดนี้ได้ก็สอบได้ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.137627 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us