เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-05-13 21:10

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 ถาม - ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
6 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
7 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
8 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
9 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
11 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
12 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
13 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
MP3-P031 - คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

admin 2018-05-13 21:11
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
6 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ)
7 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
8 การจัดการเชิงกลยุทธ์   Strategic Management
9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P014 -  การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.

admin 2018-05-13 21:11
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 ถาม - ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 การจัดการตามหลักการบริหารงานทั่วไป
7 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
8 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
9 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
12 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
MP3-P012 - ข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

admin 2018-07-11 13:51
(4) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
9 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P081 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

admin 2018-07-11 13:52
(5) วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5 การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช
6 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
7 Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน และน้ำท่า
9 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา
10 หลักการชลประทานเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
12 แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

admin 2018-07-11 13:53
(6) วิศวกรโยธา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 การออกแบบโครงสร้าง (structural design)
5 ถาม - ตอบ เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
6 RC การเสริมเหล็ก
7 งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คอนกรีต)
8 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
9 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
10 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
11 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุด 2
MP3-P028 - ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต


เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.003249 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us