เวอร์ชันเต็ม: [-- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-02-23 13:58

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นิติกร ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 ความรู้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1
4 สาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3-P033 - สรุปย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

admin 2018-09-06 22:02
pdf 61 สถาปนิกปฏิบัติการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
8 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
9 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
10 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 แนวข้อสอบโครงสร้างและคอนกรีต
12 แนวข้อสอบโครงสร้างอาคาร
13 แนวข้อสอบวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
14 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522

admin 2018-10-07 20:30
pdf 61 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 1
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
6 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวข้อสอบ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
11 ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
12 แนวข้อสอบด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค
13 ความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม
14 แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3-P053 - ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ

admin 2018-10-07 21:16
pdf 61 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
9 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
10 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
11 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P014 -  การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล


เวอร์ชันเต็ม: [-- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.003123 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us