เวอร์ชันเต็ม: [-- บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-01-10 22:16

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM
1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ
9 การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

admin 2018-01-10 22:19
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 โครงสร้างข้อมูล  Data Structure
3 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
4 แนวข้อสอบเรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
5 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
6 บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database System concepts
8 ทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
9 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
10 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  office
12 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

admin 2018-01-10 22:21
เจ้าหน้าที่แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM
1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 การจัดการเชิงกลยุทธ์   Strategic Management
8 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
9 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
10 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
11 การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (ถาม-ตอบ)
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


admin 2018-01-20 16:48
วิศวกร งานพัฒนาและบริหารโครงการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM
1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
9 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
10 ถาม -ตอบ ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2


admin 2018-02-01 13:44
พนักงานธุรการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM
1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P031 - คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม


เวอร์ชันเต็ม: [-- บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013736 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us