เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2017-11-04 13:29

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
2 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
7 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
14 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
15 หลักการบัญชีเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น

admin 2017-11-13 18:46
นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
12 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
MP3-P009 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020219 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us