เวอร์ชันเต็ม: [-- ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ -> ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2017-05-13 19:38

ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ

ใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์
1 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
3 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
4 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
5 ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV
6 ความรู้เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์ Powertrain System
7 วิวัฒนาการของรถยนต์ (Car Evolution)
8 สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
9 แนวข้อสอบช่างยนต์
MP3-P030 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน

admin 2017-05-13 19:53
ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
2 ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก
3 ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
4 ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
5 ระบบภูมิคุ้มกัน
6 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
7 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
MP3-P073 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน


admin 2017-05-13 19:54
ใบประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก
1 โครงสร้างทางจิต (Structuralism)
2 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
4 จิตวิทยามนุษยนิยม
5 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
6 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ
7 การสร้างแบบทดสอบ IQ และ EQ
8 แบบทดสอบทางจิตวิทยา
9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
MP3-P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

admin 2018-03-14 14:09
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร
2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
3 ข้อสอบวัดความรู้ทางเภสัชศาสตร์
4 แนวข้อสอบเภสัชกร
5 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
6 แนวข้อสอบเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7 ถาม - ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
8 ความรู้เรื่องอนินทรีย์เคมี+แนวข้อสอบ
9 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

admin 2018-03-14 14:09
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2  แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
5 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา
7 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
8 แนวข้อสอบวิชาเวชกรรมไทย

admin 2018-03-14 14:10
ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา
1 ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
2 แนวข้อสอบผังงานและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming
3 กลศาสตร์ของวัสดุ Strength of Materials
4 แนวข้อสอบกลศาสตร์
5 การเขียนแบบวิศวกรรม engineering drawing
6 การควบคุมงานก่อสร้าง
7 การสำรวจชั้นดิน Soil Mechanics
8 แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง Construction Survey
10 แนวข้อสอบการหาพิกัด Surveying
11 การหาพิกัดระดับออกแบบโค้ง Surveying Highway
12 แนวข้อสอบการไหลภายในท่อ Hydraulic


admin 2018-03-15 08:56
ใบประกอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
5 อุปกรณ์ออกแบบระบบไฟฟ้า
6 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7 มอเตอร์ไฟฟ้า
8 ระบบสายไฟฟ้าในอาคาร
9 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
10 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


เวอร์ชันเต็ม: [-- ใบประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.004611 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us