ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบ ธ.ป.ท.
3 แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย-อัตนัย
4 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
6 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
9 การบริหารการเงินการคลัง
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบ ธ.ป.ท.
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
9 แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
3 นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
4 กฎหมายทั่วไป
5 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
6 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
7 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย
9  แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
รูปภาพ: ปก นิติกร.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
4 กลุ่มงานการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบ ธ.ป.ท.
3 แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย-อัตนัย
4 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
8 การบริหารการเงินการคลัง
9 การวิเคราะห์งบการเงิน
10 การจัดการด้านการเงิน
11 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
MP3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
5 เจ้าหน้าที่สืบสวน ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 ความสามารถด้านภาษา
5 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
8 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
10 วิชาสืบสวนสอบสวน (The Inquiry  Method)
11 ถาม-ตอบ การสืบสวน สอบสวน
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
6 นักวิเคราะห์ระบบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบ ธ.ป.ท.
3 แนวข้อสอบธนาคารแห่งประเทศไทย-อัตนัย
4 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
8 การบริหารการเงินการคลัง
9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
10 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P049 - สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผู้ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
3 แนวข้อสอบเก่า ธ.ป.ท.
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
6 ความสามารถด้านภาษา
7 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
8 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 มาตรฐานการควบคุมภายใน
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
5 ความสามารถด้านภาษา
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
9 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
12 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
13 การจัดการการตลาด
14 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
6 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
9 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
10 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P037 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ธ.ป.ท.
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
6 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I
8 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
12 ถาม ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้