ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

pdf 61 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
9 การสื่อสารและการประสานงาน
10 การบริหารแผนงาน โครงการ
11 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P010 -  แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
รูปภาพ: ปก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 การเงิน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2 สรุป และ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 สรุป และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
4 สรุป และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
5 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
6 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2552
7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
9 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
10 การวิเคราะห์งบการเงิน
11 ถาม - ตอบ การจัดการด้านการเงิน
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P006 - พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61นักวิชาการสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
4 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
5 ความรู้เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
6 สาธารณสุขชุมชน
7 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
10 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P008 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม _ฉบับที่ 2_ พ.ศ. 2550
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3 กลศาสตร์ของไหล
4 แนวข้อสอบกลศาสตร์
5 ความรู้เรื่องกลศาสตร์เครื่องกล
6 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม
8 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
9 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
10 แนวข้อสอบวิศวกรรมศาสตร์
11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้