ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
10 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
11 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชุด 1
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
12 พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
4 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535
7 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
9 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
11 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมทางหลวง
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535


รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
13 วิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
8 ความรู้เรื่องกลศาสตร์เครื่องกล
9 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
10 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
11 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
12 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
14 นิติกร กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
9 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
11 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
12 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
13 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
14 คำถามและคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
15 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
16 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P033 - สรุปย่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
15 นักจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เรื่องการประสานงาน
11 การบริหารจัดการองค์กร
12 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
13 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผนงาน และการติดตามประเมินผล
14 ถาม - ตอบ ความหมายของการบริหาร
15 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P020 - หลักและกระบวนการบริหาร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
16 นักจัดการทั่วไป (ควบคุมระบบอำนวยการจราจร) กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
9 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
11 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
13 การจัดการและการควบคุมการจราจร
14 ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P076 - พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
17 นักจัดการทั่วไป (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
12 การจัดการและการควบคุมการจราจร
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
7 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
9 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
10 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
11 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
15 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชุด 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
19 นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
7 ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.2549
8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
11 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
12 สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
13 ถาม - ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
20 นักปฏิบัติการกู้ภัย กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
9 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
10 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13 ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้