ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมหม่อนไหม

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2017-05-15)
pdf 62 นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
5 ประวัติและความรู้เรื่องหม่อนไหม
6 สรุปความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร+ถามตอบ
7 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร
9 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมหม่อนไหม
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปกใหม่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 พนักงานประจำห้องทดลอง กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
4 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องหม่อนไหม
5 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
8 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
9 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
10 ถาม-ตอบ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักวิชาการเผยแพร่ กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
4 แนวข้อสอบความรู้เรื่องหม่อนไหม
5 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการเผยแพร่
9 แนวข้อสอบวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
MP3-P039  หลักการประชาสัมพันธ์
รูปภาพ: ปก (60-42-01) นักวิชาการเผยแพร่.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เศรษฐกร กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
5 ประวัติและความรู้เรื่องหม่อนไหม
6 สรุปความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ถามตอบ
7 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
10 แนวข้อสอบเชิงกลยุทธิ์เศรษฐศาสตร์ _อัตนัย_
11 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
4 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องหม่อนไหม
5 ถาม - ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมหม่อนไหม
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 ความรู้เรื่องหม่อนไหม
6  ประวัติและความรู้เรื่องหม่อนไหม
7 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
9 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมหม่อนไหม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
5 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
6 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
7 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 3
8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
9 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้