ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

1.     ผู้มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ คือ
        ก.    ผอ. สำนักงบ                                                                        ข.    รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
        ค.    อธิบดี                                                                                     ง.     ผู้อำนวยการกองคลัง
2.     ผู้ใดมีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
        ก.    อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                          ข.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
        ค.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                       ง.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3.     ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้
        ก.    ปลัดกระทรวงการคลัง                                                      
        ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                  
        ค.    ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ง.     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4.     การกู้เงินลักษณะใดไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
        ก.    การออกพันธบัตร                                                                ข.    การออกตราสาร
        ค.    การออกตั๋วเงินคลัง                                                             ง.     การทำสัญญากู้เงิน
5.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
        ก.    ไม่ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด                                       ข.    ต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
        ค.    ให้จ่ายเสร็จทันภายในปีงบประมาณ                               ง.     เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้ทัน
6.     ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ก.    จัดให้มีประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน
        ข.    วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการ
        ค.    กำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
        ง.     จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันตลอดจนเอกสารต่างๆ
7.     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภา
        ก.    คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ                            
        ข.    คำอธิบายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
        ค.    รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
        ง.     รายงานเกี่ยวกับรายจ่ายของรัฐปีปัจจุบัน
8.     ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น ตามมาตรา 9 ทวิ แต่ต้องไม่เกิน
        ก.    ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ข. ร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ร้อยละ 80 ของการชำระคืนต้นเงินกู้
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
9.     ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ ครม. เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยกี่เดือนก่อนวันเริ่มงบประมาณนั้น
        ก.    1  เดือน                                                                                  ข.    2  เดือน
        ค.    3  เดือน                                                                                  ง.     4  เดือน
10.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่นๆ
        ในงบเดียวกันได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
        ก.    รมต. เจ้าของงบประมาณ                                                   ข.    รมต. การคลัง
        ค.    ครม.                                                                                       ง.     นายกรัฐมนตรี
11.  ข้อใดไม่จัดเป็นเงินงบประมาณประเภทงบกลาง
        ก.    เงินเดือน ค่าจ้างประจำ                                                      ข.    เงินค่ารักษาพยาบาล
ค. เงินปรับวุฒิของข้าราชการ                                                ง.     เงินปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น
12.  ข้อใด ไม่ใช่ งบประมาณส่วนจังหวัด
        ก.    ค่าวัสดุ                                                                                   ข.    ค่าครุภัณฑ์
        ค.    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      ง.     หมวดเงินอุดหนุน
13.  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ข้อ 10
        ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร
        ก.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วจึงปฏิบัติตามแผน      
        ข.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการแล้วจึงจะปฏิบัติตามแผน
        ค.    จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไปขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปช. แล้วปฏิบัติตามแผน
        ง.     จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หารือเลขาธิการ กปช. แล้วขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
14.  ค่าจ้างพิมพ์ บรรจุหีบห่อ การเบิกเงินในหมวดใด              
        ก.    ค่าตอบแทน                                                                          ข.    ค่าใช้สอย
        ค.    ค่าวัสดุ                                                                                   ง.     ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
15.  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพันต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อใด
        ก.    ก่อนสิ้นเดือนกันยายน                                                       ข.    ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม
        ค.    ก่อนสิ้นเดือนเมษายน                                                        ง.     ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง
(เลืิอกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924 Line: 093-4903924
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + mp3 พรบ.ตำรวจ ราคา 679 บาท
ชุดติว DVDเตรียมสอบตำรวจ +หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 รวมค่าส่ง EMs
ชำระสินค้าและบริการ  
   1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์  sheetonlinedotnet@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้