ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวการสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวการสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (1-22 ก.พ.56)
        
    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (1-22 ก.พ.56)

    ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
    จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
    ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
    รายละเอียดวุฒิ :  สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
    - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา 
    วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)

    เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

                             
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 166.73 KB )
เอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545
- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
. http:// www.mos.go.th  ค. http:// www.moc.go.th
. http:// www.mots.go.th ง. http:// www.mof.go.th
ตอบ  ข. http:// www.mots.go.th
2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. Ministryof Tourism & Sports
ข. Ministryof Culture Thailand
ค. Ministryof Energy
ง. Ministryof Interior
ตอบ  ก. Ministryof Tourism and Sports
3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
ข. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติมีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
ค. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ตอบ ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก
ข. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ค. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี
6. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
ข. พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559
ตอบ ง.พ.ศ.2555-2559
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันคือใคร
. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
ตอบ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร
. นายสนธยา  คุณปลื้ม   ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
. นายสง่า  ธนสงวนวงศ์ ง. นายวิทยา บุรณศิริ
ตอบ ก. นายสนธยา  คุณปลื้ม
9. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร
. นายณอคุณ สิทธิพงศ์   ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
. นายสมบัติ  คุรุพันธ์   ง. ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
10. ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายณอคุณสิทธิพงศ์  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข. พลตรี สนั่นขจรประศาสตร์ ง.  ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ ข.พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
11. ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
ก. รูปบัวแก้ว ค. รูปปักษาวายุภักษ์
ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์ ง. เสมาธรรมจักร
ตอบ ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์

12. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก. ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ค. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ง. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอบ   ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550
ง. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ตอบ ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
14. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ในหมวดและมาตราใด
ก. หมวด 4 มาตรา 14 ค. หมวด 4 มาตรา 15
ข. หมวด 5 มาตรา 14 ง. หมวด 6 มาตรา  14
ตอบ ข. หมวด 5 มาตรา 14
15. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม2545  ค. 29 มิถุนายน 2545
ข. 24 กันยายน 2545  ง. 5 ตุลาคม 2545
ตอบ  ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ก.    นายกรัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.    คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก.    ท.ท.ช.                ค. นทช.
ข.    กทช.                ง. ทช.
ตอบ  ก. ท.ท.ช.
3.    ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก.    นายกรัฐมนตรี
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ  ก.นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก.    จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข.    ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ค.    กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖) กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๗) อำนวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๘) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5.    ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก.    เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในทุกภาคส่วน
ข.    ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
ค.    จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ง.    จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอบ   ง. จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.     “คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว” มีจำนวนกี่คน
ก.    30  คน                ค. ไม่เกิน  30 คน
ข.    25  คน                ง. 20  คน
ตอบ   ค.ไม่เกิน  30 คน
7.    ใครมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขต
ก.    คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข.    คณะกรรมการ ท.ท.ช.
ค.    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง.    กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ตอบ  ก. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
8.    กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก.    ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข.    ใช้เป็นทุนหมุนเวียนการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน
ค.    ใช้เป็นทุนหมุนเวียนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
9.    กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วยอะไร
ก.    เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
ข.    เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
ค.    ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๔) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของสำนักงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
10.    เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการใด
ก.    เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ
ข.    เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว
ค.    เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
11.    ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ก.    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว    
ข.    ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ค.    ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย        
ง.    ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตอบ   ง. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12.    ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ก.    วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
ข.    วางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินกองทุน
ค.    พัฒนาให้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง.    ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
ตอบ   ค.พัฒนาให้ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้