ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวการสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (7-28 ก.พ.56)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวการสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (7-28 ก.พ.56)


กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (7-28 ก.พ.56)


 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท


จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์


 ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้


1. ด้านการปฏิบัติการ


(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ
ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน


(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย


(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน


(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์
และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ


(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง
แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และมีประสิทธิภาพ


(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์
และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน


(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน


(8)
รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบการทำงานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน


(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น
และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ


(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


2. ด้านการวางแผน


วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด


3. ด้านการประสานงาน


(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด


(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใน
การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


4. ด้านการบริการ


(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง


(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์


(3)
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)


1. ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล


2. ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ


3. ความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน


4. ความรู้ด้านระบบสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล


5. ความรู้ด้านโครงสร้างข้อมูล

 


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 100.81 KB )


เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล _Database System
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้