ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2556
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2556

1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีทั้งหมดกี่ฉบับก. 2  ฉบับ                                                           ค. 4  ฉบับข. 3  ฉบับ                                                           ง. 5  ฉบับ2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542
ให้ใช้บังคับเมื่อใดก. นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาข. พ้นกำหนด  90 
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค. พ้นกำหนด 30  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาง. พ้นกำหนด 120
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา3.  “ความผิดมูลฐานหมายความว่าอย่างไรก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดข. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาค. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรง. ถูกทุกข้อ4.  “ธุรกรรมหมายความว่าอย่างไรก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น
ทางการเงิน
 ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม
สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ
 ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินง. ถูกทุกข้อ 5. ข้อใดคือการกระทำความผิดฐานฟอกเงินก. กระทำด้วยประการใด ๆ
เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน
การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข. โอน รับโอน
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นค.  ถูกทั้ง  ก 
และ  ขง.  ไม่มีข้อถูก6. เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน
เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นก. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ค. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงง. ถูกทุกข้อ7. ผู้ประกอบอาชีพใด ไม่ได้ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 ก. ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ข. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ค. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดง. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ8. จากข้อ 
6  ผู้ประกอบอาชีพ
ใดต้องเป็นนิติบุคคลก. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ
การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนข. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำค. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ง. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 9. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก. นายกรัฐมนตรี                                                              ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                            ง. อธิบดีกรมสรรพากร10. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีกี่คนก. 9  คน                                                              ค. 10  คนข. 7  คน                                                              ง.
5  คน11. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรีข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ค. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานง. ถูกทุกข้อ12. คณะกรรมการธุรกรรมประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมกี่คนก. 10  คน                                                           ค. 9  คนข. 7  คน                                                              ง.
5  คน13. คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญใน
ด้านใดก. กฎหมาย                                                        ค. การเงิน  การคลังข. เศรษฐศาสตร์                                               ง.
ถูกทุกข้อ14. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการธุรกรรมก. มีอายุไม่เกิน  60  ปีข. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  10 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปค. ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองง.  ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ15. กรรมการธุรกรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีก. 2  ปี                                                                 ค. 4  ปีข. 3  ปี                                                                 ง.
5  ปี
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รวมทุกอย่างที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
- แนวข้อสอบด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com

may_spsc ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) 7 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) 1 อัตรา

รับสมัคร
วันที่ 3 - 11 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2556

อ่านประกาศ
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/sa%283%29.pdf
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้