ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

pdf 61 นักวิเคราะห์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
5 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
MP3-P041 -  สรุปสาระสำคัญและข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
5 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3-P041 -  สรุปสาระสำคัญและข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
5 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
8 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
9 ข้อบังคับว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
10 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
11 นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
12 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
MP3-P041 -  สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
5 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
9 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
10 การสื่อสารและการประสานงาน
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
12 เฉลยและวิเคราะห์การสอบกฎหมายระหว่างประเทศ
MP3-P041 -  สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
4 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
9 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
11 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3-P031 - คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
5 พระราชบัญญัติ การ แข่งขัน ทางการ ค้า พ.ศ. 2560
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 หลักและเทคนิคในการสืบสวน
10 ถาม-ตอบ การสืบสวน สอบสวน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P041 -  สรุปสาระสำคัญและข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้