ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สถาบันพละศึกษา

แนวข้อสอบ สถาบันพละศึกษา
1 ความรู้เกี้ยวกับกรมพลศึกษา
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 สรุปวิชาสังคม
7 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
8 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
9 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
10 ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
11 การสอบสัมภาษณ์
mp3- วิชาภาษาอังกฤษรูปภาพ: ปก สถาบันพละศึกษา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62  อาจารย์ สถาบันพลศึกษา  
1 ความรู้เกี้ยวกับสถาบันพละศึกษา
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8 ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
9 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอน
11 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
12 การสอบสัมภาษณ์
MP3- วิชาภาษาอังกฤษ
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  อาจารย์ ภาค ข สถาบันพละศึกษา
1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
9 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
MP3- P059  การวิจัยทางการศึกษา
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  เอกสุขศึกษา สถาบันพละศึกษา
1 ความรู้เกี้ยวกับกรมพลศึกษา
1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ Exercise for Health
3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
4 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
5 ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา
6 แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา
7 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
8 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ เอกภาษาอังกฤษ สถาบันพละศึกษา
1 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
2 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
3 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure
5 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
11 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู
MP3 -P044 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ สถาบันพละศึกษา  (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
2 โภชนาการการกีฬา ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
3 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
4 จิตวิทยาทางการกีฬา
5 เวชศาสตร์การกีฬา
6 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
7 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
8 แนวข้อสอบวัดแววครู
9 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู
10 หลักสูตรการเป็นอาจาร์มหาวิทยาลัย
11 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
MP3 -P044 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สถาบันพละศึกษา (วิทยาศาสตร์)
1 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
2 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
3 แนวข้อสอบชีววิทยา
4 สรุปวิชาเคมี
5 แนวข้อสอบวิชาเคมี
6 สรุปสูตรวิชาฟิสิกส์
7 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
8 เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2560
MP3-P061 ความเป็นครู

รูปภาพ: ปก สถาบันพละศึกษา (วิทยาศาสตร์).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สถาบันพละศึกษา (ภาษาไทย)
1 คำศัพท์และหลักภาษาไทย
2 การเติมคำและอุปมา-อุปไมย
3 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6 เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2560
MP3-P061 ความเป็นครู
รูปภาพ: ปก สถาบันพละศึกษา (ภาษาไทย).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สถาบันพละศึกษา  นันทนาการและการท่องเที่ยว
1 กิจกรรมนันทนาการ
2 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ  ถาม-ตอบ
3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
4  แนวข้อสอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5 แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกีฬา 2560
8 เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2560
9 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
10 แนวข้อสอบวัดแววครู
MP3-P046 - ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รูปภาพ: ปก สาขานันทนาการและการท่องเที่ยว.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
...
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้