ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ภาค ก  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)
1 ความรู้เกี่ยวกับ ศอ.บต.
2 แนวข้อสอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
4 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
7 สรุป พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
8 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
MP3-P051 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 ความรู้เกี่ยวกับ ศอ.บต.
2 แนวข้อสอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
10 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
12 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
MP3-P006 - พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่างเทคนิค ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
1 ความรู้เกี่ยวกับ ศอ.บต.
2 แนวข้อสอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
8 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
10 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11 ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้